Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden
De voorwaarden zijn onder andere:
  • u bent een rekeninghouder die aanspraak kan maken op een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel;
  • uw bank neemt deel aan het depositogarantiestelsel;
  • het product valt onder het depositogarantiestelsel. 

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank.  

Wie wordt gedekt door het depositogarantiestelsel?
Particulieren en kleine ondernemingen kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Ook worden deposito’s van groot-zakelijke depositohouders, bestuurders en aandeelhouders of hun naaste verwanten, alsmede deposito’s waarvoor een crediteur van de betalingsonmachtige zodanige rentetarieven en financiële voordelen heeft verkregen dat die hebben bijgedragen tot de betalingsonmacht van de bank gegarandeerd. 

Voorts worden bankspaardeposito’s eigen woning voor zover deze van rechtswege worden verrekend in faillissement met de daarmee verbonden eigenwoningschuld uitgesloten van dekking. Deposito’s tot een bedrag van € 500.000 zijn gegarandeerd voor zover een deposito direct verband houdt met de aan- of verkoop van een woning. De aanvullende garantie is tijdelijk en geldt gedurende drie maanden na storting van het deposito. De aanvullende garantie geldt bovendien bovenop de reguliere garantie van € 100.000 per depositohouder per bank. 

Valt mijn bank onder het depositogarantiestelsel? 
U kunt bij uw bank navragen of deze bank onder het depositogarantiestelsel valt.U kunt het ook zelf opzoeken in het Wft-register, dat is te raadplegen via deze website. Dit register biedt de mogelijkheid om een compleet overzicht te krijgen van alle banken die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Als uw bank niet vermeld staat in dit overzicht, valt zij niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. 

DNB kan u alleen meedelen of een bank onder het depositogarantiestelsel valt. Wilt u weten of een bepaald product van uw bank onder het depositogarantiestelsel valt, dan moet u contact opnemen met uw bank. Uw bank kan u vertellen of het product onder de toepassing van het depositogarantiestelsel valt. 

Elektronischgeldinstellingen, niet zijnde een bank, vallen niet onder het depositogarantiestelsel. 

Voor banken uit andere landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein gelden afwijkende regels. Uw bank kan u meer vertellen over de dekkingsvoorwaarden. 

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?  
Vrijwel alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen vallen er niet onder en obligaties doorgaans ook niet (zie voor meer informatie Bijlage A van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft). 

Mogelijk heeft u een tegoed op een zogenoemde 'derdenrekening'. Dit is een rekening die een rekeninghouder aanhoudt voor u (en anderen), de derde(n). Een voorbeeld van een derdenrekening is een kwaliteitsrekening van een notaris bij de aan- of verkoop van onroerend goed. Het saldo op een dergelijke rekening komt onder omstandigheden voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel in aanmerking. Het wordt dan in de berekening van uw aanspraak betrokken. 

Een Vereniging van Eigenaren (“VvE”) of een Vennootschap onder Firma “(VoF”) heeft doorgaans een zelfstandig vorderingsrecht onder het  depositogarantiestelsel. Indien u een aandeel heeft in een VvE of VoF, dan heeft u ten aanzien van dit aandeel geen zelfstandig vorderingsrecht onder het depositogarantiestelsel. 

Wat is de maximum-dekking?  
Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder heeft. Voor zover een deposito direct verband houdt met de aan- of verkoop van een woning geldt een garantie tot € 500.000. Deze aanvullende garantie is tijdelijk en geldt gedurende drie maanden na storting van het deposito. De aanvullende garantie geldt bovendien bovenop de reguliere garantie van € 100.000 per depositohouder per bank. 

Hoe is de dekking bij en/of-rekeningen?  
Als de rekening op naam staat van twee (of meer) personen gezamenlijk (een en/of-rekening), komen zij ieder afzonderlijk in aanmerking voor dekking onder het depositogarantiestelsel voor zover aan alle voorwaarden is voldaan. De dekking bij een en/of-rekening geldt in beginsel naar evenredigheid, dus bij twee rekeninghouders elk voor de helft, tenzij bij de instelling voor de betalingsonmachtig bekend was dat dit aantoonbaar anders geregeld is. Als het saldo van de en/of-rekening € 200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in beginsel aanspraak maken op ieder € 100.000. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle saldi gezamenlijk. Twee voorbeelden:

  • Een rekeninghouder heeft twee rekeningen met saldi van 50.000 en € 70.000. Samen is dit een vordering van € 120.000. Deze rekeninghouder krijgt de maximale vergoeding onder het depositogarantiestelsel van € 100.000 vergoed.
  • Twee rekeninghouders hebben een en/of-rekening met een saldo van 150.000 en één van hen heeft nog een eigen rekening met een saldo van € 60.000. De eerste rekeninghouder heeft een vordering ter hoogte van de helft van € 150.000, dus € 75.000. Deze rekeninghouder krijgt € 75.000,- onder het depositogarantiestelsel vergoed. De tweede rekeninghouder heeft een vordering van in totaal € 135.000 (€ 75.000 + € 60.000). Daarvan krijgt hij de maximale vergoeding onder het depositogarantiestelsel van € 100.000 vergoed. 

Ik heb een tegoed en een schuld. Worden die met elkaar verrekend?  
Vanaf 1 januari 2014 worden spaarrekeningen voor de eigen woning verrekend met de hypotheekschuld van deze woning.

Een veel voorkomende vorm is de spaarhypotheek. Voor de hypotheek wordt rente betaald en er wordt niet afgelost. Daarnaast betaalt u elke maand een spaarpremie, waarbij deze premie en de te ontvangen rente voldoende is om de hypotheek aan het eind van de looptijd af te lossen. Dit wordt een bankspaardeposito eigen woning genoemd.

Wanneer het depositogarantiestelsel in werking wordt gesteld, zal het tegoed van deze deposito worden verrekend met hypotheekschuld bij die bank of bij een andere bank. Dit is zo opgenomen in de wet. De hypotheek zal worden verminderd met het tegoed van het bankspaardeposito eigen woning. In de meeste gevallen zal het tegoed op dit bankspaardeposito kleiner zijn dan de hypotheek. Dit betekent dat het tegoed op het bankspaardeposito eigen woning na de verrekening EUR 0 zal zijn. Als rekeninghouder kunt u voor deze deposito geen aanspraak maken op een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel. Eventuele andere rekeningen die door u als rekeninghouder worden aangehouden komen wel voor een vergoeding in aanmerking tot maximaal EUR 100.000. 

Hoe lang duurt het voordat ik een vergoeding krijg?  
U ontvangt uw vergoeding binnen 20 werkdagen nadat het depositogarantiestelsel in werking is gesteld.  In uitzonderlijke gevallen kan DNB de uitkeringstermijn van 20 werkdagen éénmalig verlengen met maximaal 10 werkdagen. 

Hoe is de aanvraagprocedure?  
Als een bank failliet gaat, treedt het depositogarantiestelsel in werking. Op dat moment zal DNB op haar website en via advertenties bekend maken, hoe u precies aanspraak kunt maken op een vergoeding uit het depositogarantiestelsel. 

Gedurende drie maanden na voornoemde bekendmaking, kunt u inloggen op een internetfaciliteit van DNB, om aan DNB door te geven op welk rekeningnummer de vergoeding kan worden overgeboekt. 

Wie betaalt het depositogarantiestelsel? Wie voert de regeling uit? 
In beginsel betalen de gezamenlijke banken het depositogarantiestelsel. DNB voert de regeling uit. Dit betekent dat u bij DNB aanspraak kunt maken op een vergoeding uit het depositogarantiestelsel. Wanneer het depositogarantiestelsel in werking treedt, financiert het depositogarantiefonds de vergoedingen uit hoofde van het  depositogarantiestelsel. Indien het depositogarantiefonds hiervoor onvoldoende middelen ter beschikking heeft, zullen de resterende kosten over de banken worden omgeslagen.