Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB: economische crisis diep, maar minder dan gevreesd

Persbericht

Gepubliceerd: 14 december 2020

Winkelstraat

In de eerste twee kwartalen van 2020 liep de Nederlandse economie door de coronapandemie flinke schade op. In termen van het bruto binnenlands product (bbp) werd het leeuwendeel van de schade goedgemaakt in het derde kwartaal. Door de tweede besmettingsgolf zal het bbp in het vierde kwartaal weer krimpen. Desondanks blijft de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3%. Deze krimp is weliswaar van historische omvang, maar minder diep dan waarvoor eerder werd gevreesd. Na 2020 treedt een gestaag herstel op; zowel in zowel 2021 als 2022 groeit het bbp met bijna 3% per jaar. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die vandaag zijn gepubliceerd. Omdat de onzekerheden rond de raming groter zijn dan gebruikelijk, is naast de centrale raming ook een mild en een zwaar scenario opgesteld.

Bruto binnenlands product

De werkgelegenheid krijgt een flinke tik in 2020 en vooral in 2021. De werkloosheid loopt dit jaar naar verwachting op tot gemiddeld 4,0% van de beroepsbevolking en piekt in 2021 met gemiddeld 6,5%. In 2022 volgt een lichte daling naar 6,0%. De HICP-inflatie, die in Nederland al geruime tijd hoger ligt dan gemiddeld in het eurogebied, loopt iets op, van 1,2% in 2020 tot 1,5% in de twee jaar daarna.

Door de economische neergang en de omvangrijke overheidssteun maakt het begrotingssaldo van de overheid een grote omslag, van een comfortabel overschot van 1,7% bbp in 2019 naar een tekort van 6,3% bbp in 2020. Ook in 2021 en 2022 schrijft de overheid rode cijfers. Na een scherpe stijging met 10,5 procentpunt in 2020 loopt de schuldquote daarna geleidelijk verder op tot 61% van het bbp ultimo 2022. De verslechtering van de overheidsfinanciën is daarmee substantieel, maar blijft binnen economisch aanvaardbare grenzen.

De macro-economische onzekerheid rond de centrale raming is groter dan gebruikelijk als gevolg van de aanhoudende onduidelijkheden omtrent de ontwikkeling van de pandemie en de medische oplossingen daarvoor. Scenario’s kunnen dan behulpzaam zijn. Daarom is net als in de EOV van juni besloten om naast de centrale raming twee alternatieve scenario’s op te stellen, die van elkaar verschillen ten aanzien van de economische effecten van de Covid-19-pandemie. De groei van het bbp in 2021 varieert van 4,9% in het milde scenario tot 0,2% in het zware scenario.

Ten slotte is voor het zware scenario en een aanvullend zeer zwaar scenario de impact op de bankensector doorgerekend. Hieruit volgt dat de gemiddelde kapitaalpositie van de 6 grootste Nederlandse banken eind 2022 in het zware scenario met circa 2 procentpunt afneemt. In het zeer zware scenario bedraagt deze daling bijna 4 procentpunt. Dit is een forse impact, die echter voor de banken behapbaar lijkt te zijn zonder serieuze implicaties voor de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens. De impact is bovendien kleiner dan in juni, doordat de economische vooruitzichten gunstiger zijn geworden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bouke Bergsma, (tel. 020-5243797, 06-53 25 84 00)

Economische ontwikkelingen en vooruitzichten - december 2020

2,4MB PDF
Download Economische ontwikkelingen en vooruitzichten - december 2020

Ontdek gerelateerde artikelen