Algemene voorwaarden

De Nederlandsche Bank N.V., ( hierna, " DNB "), verzamelt gegevens die rapportageplichtige ondernemingen op grond van diverse wettelijke bepalingen en afspraken aan DNB dienen te verstrekken. DNB stelt via internet hiertoe het medium e-Line DNB , (hierna, "e-Line"), beschikbaar. De rapportageplichtige onderneming (hierna "Gebruiker") verbindt zich aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

1.  De e-Line programmatuur kan tijdens een bezoek van Gebruiker aan de daartoe aangewezen website van DNB actief worden gemaakt. DNB garandeert dat e-Line door haar alleen zal worden gebruikt voor de uitvoering van de rapportages op grond van de diverse wettelijke bepalingen en afspraken. DNB is niet aansprakelijk voor schade - waaronder begrepen maar niet beperkt tot inbreuken op de vertrouwelijkheid - die wordt geleden door Gebruiker ten gevolge van het gebruik van e-Line, tenzij DNB opzet of grove schuld kan worden verweten. Het gebruik van e-Line komt geheel voor rekening en risico van de Gebruiker.

2.  Voor de communicatie tussen DNB en Gebruiker wordt gebruik gemaakt een beveiligde (geëncrypteerde) verbinding. Gebruiker dient voor verificatie van het certificaat van DNB zorg te dragen.

3.  Het in gebruik nemen van e-Line impliceert dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. De rapportagesoftware is geactiveerd zodra Gebruiker door middel van door DNB verstrekte gegevens (registratienummer en aanmeldcode) de verbinding tot stand brengt. Het beheer en gebruik van het werkstation van Gebruiker, het userid, aanmeldcode en password, ook indien deze nadien gewijzigd worden, dient zorgvuldig te geschieden.

4.  De rapportage dient naar waarheid en volledig te geschieden. Gebruiker staat hiervoor in door middel van het zetten van een digitale handtekening met behulp van door DNB verstrekte cryptografische sleutels. Gebruiker stemt door accordering van deze gebruiksvoorwaarden in met deze wijze van authenticering.

5.  Auteursrechten van DNB op de e-Line programmatuur blijven bij DNB .