Actuele onderwerpen

Hier vindt u de actuele onderwerpen van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

Voorlichtingscampagne PSD2 start eind 2018

Op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is DNB van plan om in het najaar van 2018 te starten met een voorlichtingscampagne voor consumenten en bedrijven om de bewustwording over de veranderingen in het betalingsverkeer door PSD2 (Payment Services Directive 2) te vergroten. Met de komst van PSD2 is het voor nieuwe en bestaande partijen mogelijk om consumenten nieuwe diensten aan te bieden, waarbij deze dienstverleners toegang krijgen tot de betaalrekening om betaaltransacties te genereren en/of rekeninginformatiediensten aan te bieden. Dit mag alleen gedaan worden als de dienstverlener een vergunning heeft gekregen van DNB en bovendien moet de consument hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Uit onderzoek van DNB is gebleken dat 94% van de consumenten nog niet van PSD2 heeft gehoord en over het algemeen terughoudend is om een derde partij toegang tot zijn of haar rekening te geven. De campagne heeft tot doel de consument bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden die PSD2 heeft en het feit dat de consument zelf bepaalt of zij van deze mogelijkheden gebruik wil maken. Het MOB heeft verder besloten dat het mooi zou zijn als banken consumenten in mobiel bankieren apps en bij internetbankieren een overzicht bieden van de dienstverleners waaraan toestemming is verleend. Verder zal het MOB bij toegang tot de betaalrekening ook aandacht besteden aan de risico’s voor bedrijven.

Op weg naar één geldautomatenpark in Nederland

De voortgang van Cash2020 is besproken, het project van ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) om met steun van DNB te komen tot een gezamenlijk netwerk van geld- en afstortautomaten. Vanaf begin 2019 zal het publiek hier ook in het straatbeeld meer van gaan merken. Nu wordt vooral achter de schermen gewerkt aan alle voorbereidingen. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten bij het optimaliseren van het geldautomatenpark, het beschikbaarheidsniveau (binnen 5 kilometer een geldautomaat in landelijke gebieden), de toegang tot geldautomaten voor kwetsbare groepen en de zakelijke afstortmogelijkheden. Cash 2020 zal in fasen tot en met 2020 worden uitgevoerd.

Pin-only beleid gemeenten

Steeds meer gemeenten voeren een pin-only beleid. Het MOB heeft eerder geoordeeld deze situatie onwenselijk te vinden, omdat burgers niet naar een andere gemeente kunnen uitwijken voor bijvoorbeeld het aanvragen (en betalen) van een paspoort. Ook de Nationale Ombudsman deelt dit standpunt. Naar aanleiding hiervan heeft de voorzitter van het MOB eind 2017 een brief gestuurd naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies. Naar aanleiding van deze brief zijn Kamervragen gesteld. In reactie hierop zal binnenkort een overleg met de VNG en betrokken partijen worden gevoerd om te zoeken naar mogelijke oplossingen. Het MOB pleit voor pragmatische oplossingen, zodat consumenten bij iedere gemeente met contant geld kunnen blijven betalen. Gedacht kan worden aan het openhouden van één balie waar met contant geld kan worden betaald.

Nieuwe alias kan overstappen vergemakkelijken

Het MOB heeft vastgesteld dat aliassen in het betalingsverkeer het overstappen naar een andere bank zouden kunnen vergemakkelijken. Daarom is onderzocht aan welke eisen aliassen dan zouden moeten voldoen. Voor de consumentenmarkt is gebruiksgemak belangrijk en voor de zakelijke markt dient een alias zelfcontrolerend te zijn. Een breed toepasbare alias moet robuust zijn. Het MOB stelt na onderzoek vast dat de huidige aliassen die consumenten in hun onderlinge verkeer als alternatief voor het IBAN gebruiken gemak en snelheid bevorderen, maar ongeschikt zijn om overstappen naar een andere bank te vergemakkelijken. Zo zijn 06-nummers die in apps aan het IBAN zijn gekoppeld ongeschikt voor betalingsverkeer met bedrijven (o.a. door ontbreken van mogelijkheden om het nummer te controleren). Om het overstappen echt te kunnen bevorderen is een nieuw type alias nodig: een gestandaardiseerd, zelfcontrolerend nummer, dat bij voorkeur toebehoort aan consumenten en bedrijven en dat in heel het eurogebied (SEPA) gebruikt kan worden. Gelet op de noodzaak om dit in Europees verband op te lossen, gaat het MOB deze bevindingen delen met de Europese Commissie als input voor de kosten-batenanalyse van Europese nummerportabiliteit die deze in 2019 gaat opzetten.

Dit is een invulling van een advies dat het MOB heeft gegeven in de visie op de verbetermogelijkheden van de mobiliteit in het betalingsverkeer. Andere vervolgacties in dit kader zijn het digitaliseren van het gebruik van de Overstapservice en het bekender maken van deze service. Het MOB heeft in haar vergadering van 16 mei geconcludeerd dat de digitalisering van de Overstapservice voor consumenten en bedrijven de overstapdrempel heeft verlaagd en de klantvriendelijkheid heeft verhoogd. Om de Overstapservice bekender te maken heeft het MOB eerder al promotiemateriaal gepubliceerd met uitleg over de werking en met aandacht voor wat het de overstapper wel en niet uit handen neemt.

Reflectie op aliasgebruik en mobiliteit in het betalingsverkeer

Blijf alert op voorkomen van IBAN-discriminatie

Het Meldpunt IBAN-discriminatie is opgezet om IBAN-discriminatie aan te pakken en klachten op te lossen. Er is sprake van IBAN-discriminatie als een IBAN geweigerd wordt louter en alleen omdat die uit een ander land komt. Dit is in strijd met de wet: het is verplicht IBAN’s uit alle 34 SEPA-landen te accepteren. Ondernemers moeten er voor zorgen dat klanten uit al die landen hun IBAN kunnen gebruiken voor betalingen. IBAN-discriminatie gebeurt met name bij incasso. Het meldpunt heeft sinds de oprichting ruim 475 klachten behandeld. Heeft u een klacht over weigering van een IBAN?

Meld dit bij: meldpuntibandiscriminatie@dnb.nlBij de klachtbehandeling worden de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.
 

MOB-rapportage 2017 is gepubliceerd

Het MOB heeft zijn rapportage over 2017 uitgebracht aan de minister van Financiën. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de ontwikkelingen in het betalingsverkeer en van de door het MOB in 2017 bereikte resultaten. Ook zijn de prioriteiten van het MOB aangegeven voor 2018. De MOB-rapportage is gepubliceerd op de website van DNB.

MOB-rapportage 2017