Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toetsingen van bestuurders en commissarissen

De top van een bedrijf hoort betrouwbaar en geschikt te zijn. U wilt namelijk dat het vermogen van uw pensioenfonds deskundig wordt beheerd. En dat uw bank en verzekeraar worden geleid door betrouwbare personen. De Nederlandsche Bank (DNB) toetst bestuurders, commissarissen en andere belangrijke functionarissen van financiële instellingen en beoordeelt of ze geschikt zijn voor de functie en betrouwbaar zijn.

Kandidaten voor toetsingen

DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toetsen de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en commissarissen van financiële instellingen. En van andere belangrijke functionarissen zoals tweede echelon medewerkers, sleutelfunctiehouders en leden van een belanghebbendenorgaan. Het gaat om toetsingen van voorgedragen nieuwe kandidaten, functieveranderingen, reputatietoetsingen én hertoetsingen van zittende bestuurders. De toetsingen zijn verplicht. Het is een wettelijke vereiste voor een instelling om financiële diensten te mogen verlenen.

Geschiktheid en betrouwbaarheid

Bij een vacature voor het bestuur of de raad van commissarissen draagt een financiële instelling een kandidaat voor. DNB toetst of die kandidaat geschikt is om de functie te vervullen en of zijn of haar betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Heeft de kandidaat de juiste kennis en vaardigheden en het gewenste professionele gedrag? Heeft hij of zij voldoende tijd voor de functie? Hoe past de kandidaat binnen het bestuur? Zijn er bijzonderheden die de betrouwbaarheid van de kandidaat raken, zoals een strafrechtelijke veroordeling? Al die factoren wegen mee in het beoordelen van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van de kandidaten.

Benoemingen en herbenoemingen

De benoemingen van bestuurders en commissarissen zijn over het algemeen voor een termijn van vier jaar. Na deze termijn kan een kandidaat worden herbenoemd. Deze herbenoeming wordt vooraf bij DNB ter goedkeuring gemeld. Een kandidaat kan zijn of haar functie pas uitoefenen na goedkeuring van DNB. Voor Significante Banken geldt dat herbenoemingen zonder functieverandering via het Digitale Loket van DNB ingediend kunnen worden. Indien er sprake is van een functiewijziging bij Significante Banken , dient deze aanvraag via het IMAS-Portal van het SSM ingediend te worden.

Toetsen in de praktijk

Jaarlijks komen 1.700 tot 2.000 aanvragen voor toetsingen binnen. De instelling stuurt de aanvraag, het cv, het functieprofiel, de onderbouwing en de betrouwbaarheidsinformatie op naar DNB. Op basis van deze informatie beoordelen wij of een kandidaat geschiktheid en betrouwbaarheid is. Bij een klein deel van de toetsingen hebben we meer informatie nodig om tot een weloverwogen oordeel te komen. In deze gevallen nodigen we de kandidaat uit voor een toetsingsgesprek of benaderen we referenten om meer informatie te krijgen. De toetsingen van bestuurders en commissarissen van grote banken voeren we samen met de Europese Centrale Bank (ECB) uit.

Betrouwbare financiële sector

Met het toetsen van bestuurders en commissarissen draagt DNB bij aan een betrouwbare financiële sector. Bestuurders en commissarissen bepalen namelijk in grote mate de strategie en de cultuur van een financiële instelling. En daarmee de soliditeit en toekomstige levensvatbaarheid van een instelling.

Lees meer over bestuurderstoetsingen

Brochure U wordt getoets. Wat kunt u verwachten

5,9MB PDF
Download Brochure U wordt getoets. Wat kunt u verwachten