Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van DNB, kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken tegen dat besluit door een bezwaarschrift in te dienen. Hoe u dat kunt doen en aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen, leest u hieronder. 

Eisen bezwaarschrift

Om bezwaar te kunnen maken moet sprake zijn van een (appellabel) besluit. Als in de brief van DNB een kopje “Bezwaar” is opgenomen, is hieraan in beginsel voldaan. U kunt dan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen

Uw bezwaarschrift moet ten minste het volgende bevatten:

  • uw handtekening
  • uw naam en adres
  • een dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

Als u aan één of meer van deze eisen niet voldoet, kan DNB uw bezwaarschrift weigeren en niet-ontvankelijk verklaren.

U kunt uw bezwaarschrift zowel schriftelijk als digitaal indienen.

Digitaal

DNB biedt de mogelijkheid uw bezwaarschrift elektronisch naar DNB te verzenden. Dit kan alleen met dit digitale bezwaarformulier: 

Het bezwaarschrift moet in pdf-formaat als bijlage bij het digitale bezwaarformulier worden verzonden. Het bezwaarschrift moet een ingescande natte handtekening bevatten. Dat betekent dat u het bezwaarschrift print en ondertekent met de hand. Daarna scant u het - ondertekend en wel - en slaat u het op in pdf-formaat. 

Per post

U kunt uw bezwaarschrift ook per post aan DNB sturen. Het bezwaarschrift richt u dan aan De Nederlandsche Bank NV, t.a.v. de Divisie Juridische zaken, Afdeling Toezicht & wetgeving, Postbus 98, 1000 AB te Amsterdam.