Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) bevordert de goede werking van het betalingsverkeer in Caribisch Nederland. DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan vertrouwen in de financiële sector en duurzame welvaart in Nederland. Om hieraan invulling te geven, houdt DNB toezicht op financiële ondernemingen.  

Dit toezicht bestaat uit twee pijlers: prudentieel toezicht en integriteitstoezicht. Het prudentieel toezicht is gericht op solide financiële ondernemingen en een stabiel financieel systeem. Het integriteitstoezicht is gericht op een schone en integere financiële sector. Onder integriteitstoezicht valt de aanpak van financieel-economische criminaliteit, zoals het voorkomen van witwassen, fraude, corruptie en overtreding van sanctiewetgeving. Onder het integriteitstoezicht vallen ook het toezicht op een integere bedrijfscultuur, het verlenen van vergunningen en het toetsen van bestuurders op geschiktheid en betrouwbaarheid.  

Drie toezichthouders Het toezicht op financiële instellingen in Caribisch Nederland is gebaseerd op de Wet financiële markten BES (Wfm BES). Deze wet is de basis voor het prudentieel toezicht, het integriteitstoezicht en het gedragstoezicht. Dit toezicht wordt door drie toezichthouders uitgeoefend:  

  • De Nederlandsche Bank (DNB)  
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)  

In onderstaand schema ziet u welke toezichtautoriteit verantwoordelijk is voor welke toezichttaak met betrekking tot financiële instellingen op grond van de Wfm BES binnen Caribisch Nederland (CN).  

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

  
  

Zelfstandige instellingen gevestigd in CN

Bijkantoren in CN met ‘moeder’ in Curaçao of Sint Maarten  

Prudentieel  

DNB  

CBCS (via ‘moeder’)  

Integriteit  

DNB  

DNB  

Gedrag  

AFM  

AFM  

Kredietinstellingen in Caribisch Nederland vallen onder het prudentieel en integriteitstoezicht van DNB. Op bijkantoren houdt DNB alleen integriteitstoezicht. Het prudentieel toezicht wordt uitgeoefend door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten(CBCS), via de hoofdvestiging. Voor Caribisch Nederland geldt over het algemeen dat de lokale kredietinstellingen bijkantoren zijn van kredietinstellingen gevestigd op Curaçao of Sint Maarten.  

Bevoegdheden DNB

Tot de bevoegdheden van DNB behoren:  

  • het toelaten van een kredietinstelling tot de markt (bijvoorbeeld door vergunningverlening)  
  • het verzamelen van informatie bij een onder toezicht staande kredietinstelling en het beoordelen daarvan aan de hand van de toezichtvereisten  
  • het bijsturen en interveniëren bij een onder toezicht staande kredietinstelling bij niet-naleving van toezichtvereisten  

Samenwerking met andere toezichthoudende instanties

DNB werkt nauw samen met andere binnen- en buitenlandse toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Die samenwerking omvat onder meer:  

  • het afstemmen van lagere regelgeving en beleid over onderwerpen die zowel voor het prudentieel als het integriteitstoezicht relevant zijn  
  • het uitwisselen van informatie en afstemmen van concrete toezichtactiviteiten 

Wegwijzer  

Bent u als kredietinstelling in Caribisch Nederland actief of wilt u actief worden? Onderaan deze pagina vindt u een download en links met informatie. Mocht u iets niet kunnen vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Publieksvoorlichting (in het Nederlands of het Engels). Bel ons op +31 020 524 9111 (gratis) op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd). Of e-mail naar info@dnb.nl.