Veelgestelde vragen over achtergesteld deposito DSB Bank

Hoe doe ik een aanvraag voor een vergoeding?

Van 1 september 2011 tot en met 30 november 2011 kunnen houders van een achtergesteld deposito DSB Bank een vergoeding aanvragen voor de hoofdsom van hun achtergesteld deposito. Dat kan het snelst digitaal en gaat via een website van DNB die per 1 september 2011 toegankelijk is. Om in te loggen op die site heeft u een DigiD met sms-functie nodig.
Heeft u nog geen DigiD met sms-functie? Maak dat dan nu alvast in orde via www.digid.nl/burger. Houdt er rekening mee dat de afhandeling hiervan vijf werkdagen kan duren.

Enkele houders van een achtergesteld deposito kunnen niet via DigiD met sms-functie op de website komen voor het aanvragen van een vergoeding.
Dit zijn:

 • minderjarigen: jonger dan 18 jaar
 • zakelijke rekeninghouders, zoals ondernemingen, verenigingen en stichtingen
 • rekeninghouders die worden vertegenwoordigd, bijvoorbeeld door een bewindvoerder/curator
 • niet-ingezetenen die niet over een burgerservicenummer (BSN) beschikken.

Deze houders van een achtergesteld deposito kunnen met een speciale inlogcode toegang krijgen tot de site. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een rekeninghouder niet per computer en/of DigiD een aanvraag kan indienen. Alternatief is een schriftelijke aanvraag doen. Let op: aanvragen op papier vergen voor de Nederlandsche Bank meer tijd om te verwerken dan digitale aanvragen. Dit betekent dat u langer moet wachten op een besluit over een eventuele vergoeding. Zodra hier meer informatie over bekend is wordt dit op de website van DNB www.dnb.nl gepubliceerd.
Houdt u daarom de website van DNB in de gaten.

De totale vergoeding onder het depositogarantiestelsel bedraagt maximaal 100.000 euro per persoon. Dit maximum geldt voor alle DSB-rekeningen bij elkaar opgeteld. Rekeninghouders van de DSB Bank die eerder al 100.000 euro vergoed kregen, kunnen nu geen vergoeding voor hun achtergestelde deposito meer tegemoet zien.

Hoe doe ik een aanvraag bij een en/of-rekening?

Indien u een gezamenlijke rekening heeft, dan moeten u én uw mederekeninghouder(s) ieder een aparte aanvraag indienen voor een vergoeding van de hoofdsom van uw achtergesteld deposito. Een mederekeninghouder kan niet namens de andere rekeninghouder(s) een aanvraag indienen.
Bij een gezamenlijke rekening van 2 personen, maken beide personen aanspraak op de helft van de achtergestelde deposito.

Let op: bij het doen van de aanvraag moet u altijd het totale saldo op de achtergestelde rekening vermelden, dus niet uw deel van het saldo.

De houder van een achtergesteld deposito is onlangs overleden. Wat nu?

Als de houder van een achtergesteld deposito is overleden, dan kan een aanvraag worden ingediend door:

 • de uit de verklaring van erfrecht blijkende erfgenamen tezamen, òf
 • de in die verklaring aangewezen vertegenwoordiger namens de erfgenamen, òf
 • de bij testament aangewezen bewindvoerder.

De vertegenwoordigingsbevoegde moet een inlogcode aanvragen om een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier wordt digitaal ingevuld, daarna moet het worden uitgeprint en na ondertekening met bijlage worden gezonden naar de Nederlandsche Bank. Daarbij moet onder andere een getekende kopie van het document waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt (bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht) worden meegestuurd. Een notaris kan een verklaring van erfrecht opmaken. Hieraan zijn kosten verbonden die u niet bij DNB kunt declareren.

Hoe machtig ik een ander?

U kunt een ander machtigen met een volmacht: een schriftelijke verklaring waaruit de bevoegdheid tot vertegenwoordiging blijkt. In die verklaring moet duidelijk staan wie gemachtigd is. De volmacht moet geldig zijn op het moment dat een aanvraag wordt gedaan. De volmacht moet ondertekend zijn door de volmachtgever. U kunt deze verklaring door een notaris of advocaat laten opstellen, maar dat is geen vereiste.
De rekeninghouder of de gemachtigde vraagt een inlogcode aan om een aanvraagformulier in te kunnen vullen. Dit formulier wordt digitaal ingevuld, daarna moet het worden uitgeprint en na ondertekening met bijlagen worden gezonden naar de Nederlandsche Bank. Daarbij moet onder andere een door de vertegenwoordiger ondertekende kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager en de vertegenwoordiger en de hiervoor genoemde volmacht worden meegezonden.

Wanneer en hoe moet ik mijn DigiD met sms-functie aanvragen/vernieuwen?

Houders van een achtergesteld deposito moeten een DigiD met sms-functie aanvragen/vernieuwen in de volgende gevallen:

 • u heeft nog geen DigiD
 • u heeft uw DigiD afgegeven aan een ander (bijvoorbeeld uw belastingconsulent) 
 • u heeft uw DigiD de laatste anderhalf jaar niet gebruikt, waardoor deze verlopen is 
 • u heeft DigiD zonder sms-functie

U kunt op de site http://www.digid.nl/burger een DigiD aanvragen. U ontvangt binnen vijf dagen een activeringscode per post. Vervolgens moet u uw DigiD activeren. Doe dit binnen 21 dagen, anders vervalt deze.
Heeft u al DigiD maar geen sms-functie? Vraag dan deze sms-functie aan op www.digid.nl/burger. Houdt u er rekening mee dat dit vijf dagen kost.

Kijk voor meer informatie op de site www.digid.nl/burger onder ‘DigiD burger’

Waarom een aanvraag doen met DigiD met sms-functie?

De Nederlandsche Bank heeft ervoor gekozen om houders van een achtergesteld deposito gebruik te laten maken van DigiD, met daaraan toegevoegd de sms-functie. DigiD, omdat dit een veilige en snelle manier van legitimeren is op internet. De toevoeging van de sms-functie biedt een hoger zekerheidsniveau omdat de sms-functie een extra controle van de identiteit van deze houders mogelijk maakt.

Hoe gebruik ik DigiD met sms-functie bij een en/of-rekening?

Bij een en/of-rekening moet iedere houder van een achtergesteld deposito zijn of haar eigen DigiD met sms-functie gebruiken om een aanvraag te doen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Een mederekeninghouder kan niet namens de andere rekeninghouder(s) een aanvraag indienen.

Bij een en/of –rekening van een meerderjarige en minderjarige rekeninghouder (s) werkt het als volgt. De meerderjarige moet met het eigen DigiD met sms-functie de vergoeding van zijn/haar aandeel in het spaartegoed aanvragen. De vertegenwoordiger van de minderjarige kan hiervoor geen DigiD gebruiken, maar moet een inlogcode gebruiken voor het aanvragen van een vergoeding voor het spaarsaldo van de minderjarige. Vertegenwoordigers krijgen in de laatste week van augustus van DNB een brief met de inloggegevens.

Ik had zowel een concurrente als een achtergestelde vordering op DSB Bank van tezamen meer dan EUR 100.000. Kan ik, nu blijkt dat de hoofdsom van het achtergesteld deposito ook onder het DGS valt, er voor kiezen dat DNB eerst de achtergestelde vordering voldoet en pas daarna de concurrente vordering?

Op 12 oktober 2009 (datum noodregeling) had ik een concurrente vordering (niet-achtergesteld deposito, rente over een achtergesteld deposito) en een achtergestelde vordering (hoofdsom achtergesteld deposito) op DSB Bank. In januari 2010 heb ik een aanvraag voor een DGS-vergoeding ingediend bij DNB . Ik heb van DNB een vergoeding ontvangen met betrekking tot mijn concurrente vordering. Ik ga nu een aanvraag in verband met mijn achtergestelde vordering indienen bij DNB . Hiervan krijg ik, vanwege het maximum van EUR 100.000, niet alles terug onder het DGS.

Als ik een DGS-uitkering ontvang op mijn vordering op DSB Bank, gaat deze vordering over op DNB . De resterende vordering kan ik verhalen op de boedel van DSB Bank. De kans dat de curator van DSB Bank uitkeringen verricht op achtergestelde vorderingen is veel kleiner dan dat de curator uitkeringen verricht op concurrente vorderingen.

Mijn vraag is daarom of ik, nu blijkt dat de hoofdsom van het achtergesteld deposito ook onder het DGS valt, er voor kan kiezen dat DNB eerst de achtergestelde vordering voldoet en pas daarna de concurrente vordering?

Antwoord:
U kunt niet kiezen of
DNB eerst uw achtergestelde vordering voldoet en daarna uw concurrente vordering. DNB stelt vast welke vergoeding u onder het DGS ontvangt. Als uw aanvraag ziet op meerdere vorderingen, is het volgens de wet aan DNB om te bepalen aan welke vordering zij de aan u toegekende vergoeding toewijst.

DNB treedt voor de aan u gedane uitkering in uw rechten ten opzichte van DSB Bank. DNB heeft de wettelijke taak om de DGS-kosten zoveel mogelijk te verhalen op de boedel van DSB Bank. Mede om deze reden wijst DNB de uitkering eerst toe aan concurrente vorderingen en pas daarna aan achtergestelde vorderingen.

Voorbeeld:
U heeft een concurrente vordering van EUR 80.000 en een achtergestelde vordering van EUR 70.000.
DNB heeft in januari 2010 een vergoeding van EUR 80.000,- aan u toegekend in verband met uw concurrente vordering. Deze concurrente vordering is overgegaan op DNB .
In september 2011 dient u een aanvraag in op basis van uw achtergestelde vordering van EUR 70.000.
DNB stelt vast dat u een achtergestelde vordering heeft van EUR 70.000 en keert EUR 20.000 uit (totale vergoeding EUR 100.000). Van de achtergestelde vordering gaat nu een gedeelte (EUR 20.000) over op DNB . U heeft dan nog een achtergestelde vordering op DSB Bank van EUR 50.000 (EUR 70.000 minus EUR 20.000).