Veelgestelde vragen over de DSB Bank

Inhoud

De Nederlandsche Bank krijgt veel vragen binnen over de DSB Bank en het depositogarantiestelsel. Hier vindt u een overzicht van de antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze FAQ zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe vragen en informatie.

De vragen zijn ingedeeld in rubrieken  

   
Zit uw vraag hier niet bij? U kunt contact opnemen met onze Informatiedesk. Of kijk op de site van de DSB Bank, www.dsb.nl.

Aanvragen vergoeding onder depositogarantiestelsel

 

Hoe doe ik een aanvraag voor een vergoeding?
Dat kan digitaal. De Nederlandsche Bank heeft de website www.dgs-dsb.nl geopend voor het aanvragen van een vergoeding onder het depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van de DSB Bank. Particuliere meerderjarige rekeninghouders van de DSB Bank kunnen toegang krijgen tot deze site met DigiD met sms-functie. Over de precieze procedure krijgen rekeninghouders vanaf eind november bericht van de Nederlandsche Bank.

Enkele groepen rekeninghouders kunnen niet via DigiD met sms-functie op de website komen voor het aanvragen van een vergoeding. Dit zijn:

 • minderjarigen: jonger dan 18 jaar
 • zakelijke rekeninghouders, zoals ondernemingen, verenigingen en stichtingen
 • rekeninghouders die worden vertegenwoordigd, bijvoorbeeld door een bewindvoerder/ curator
 • niet-ingezetenen die niet over een burgerservicenummer (BSN) beschikken.

Deze rekeninghouders kunnen met een speciale inlogcode toegang krijgen tot de site www.dgs-dsb.nl. Zij krijgen van de Nederlandsche Bank per brief de inloggegevens.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een rekeninghouder niet per computer en/of DigiD een aanvraag kan indienen. Er zijn dan twee mogelijkheden. De rekeninghouder kan een aanvraag doen met een speciale inlogcode om toegang te krijgen tot de website www.dgs-dsb.nl. Alternatief is een schriftelijke aanvraag doen. Let op: aanvragen op papier vergen voor de Nederlandsche Bank meer tijd om te verwerken dan digitale aanvragen. Dit betekent dat u langer moet wachten op een besluit over een eventuele vergoeding.

Hoe doe ik een aanvraag bij een en/of-rekening?
Indien u een gezamenlijke rekening heeft, dan moeten u én uw mederekeninghouder(s) ieder een aparte aanvraag indienen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Één mederekeninghouder kan niet namens de andere rekeninghouder(s) een aanvraag indienen.
Bij een gezamenlijke rekening van 2 personen, kan ieder aanspraak maken op de helft van het spaartegoed. Bij een gezamenlijke rekening van 3 personen, kan ieder aanspraak maken op eenderde van het spaartegoed. Daarom moet iedere mederekeninghouder een eigen aanvraag indienen voor haar/zijn aandeel in het spaartegoed.

Een paar voorbeelden van een evenredige verdeling:
• twee partners hebben samen 6.500 euro. Iedere partner krijgt hooguit 3.250 euro vergoed.
• een moeder en twee kinderen hebben samen 3.000 euro: ieder krijgt hooguit 1.000 euro vergoed.

Let op: bij het doen van de aanvraag moet u altijd het totale saldo op de rekening vermelden, dus niet uw deel van het saldo. Als er meerdere mederekeninghouders zijn, wordt dat saldo door DNB evenredig verdeeld. Noot: als een andere verdeling is afgesproken en dit kan worden aangetoond, dan wordt van de evenredige verdeling afgeweken.

Wanneer krijg ik bericht over de aanvraagprocedure?
Rekeninghouders van de DSB Bank krijgen vanaf eind november 2009 per e-mail of per brief een bericht van de Nederlandsche Bank. Hierin staat praktische informatie over het aanvragen van een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Het versturen van de brieven en e-mails zal enkele dagen duren.

Overigens, DNB stuurt geen brief aan rekeninghouders die geen batig saldo hebben, aangezien zij geen beroep kunnen doen op een vergoeding onder het depositogarantiestelsel.
Rekeninghouders die op 14 december 2009 nog geen bericht hebben ontvangen,
kunnen wel een aanvraag doen met DigiD met sms-functie op de website www.dgs-dsb.nl.

Indien u geen aanvraag kunt doen met DigiD en/of computer, kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van de Nederlandsche Bank: 0800 – 020 1068 (gratis) op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur of mail: info@dnb.nl.


Ik heb geen brief ontvangen van DNB. Wat nu?
Ook al heeft u nog geen brief ontvangen, u kunt wel een aanvraag doen met DigiD met sms-functie op de website www.dgs-dsb.nl.  In sommige gevallen beschikt DNB niet over de juiste adresgegevens, waardoor u geen brief krijgt op uw huisadres of mailadres. Het verzoek is om op het aanvraagformulier uw nieuwe (mail) adres correct in te vullen.

Indien u geen aanvraag kunt doen met DigiD en/of computer, kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van de Nederlandsche Bank: 0800 – 020 1068 (gratis) op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur of mail: info@dnb.nl.

Hoe lang duurt het voordat ik een vergoeding krijg onder het depositogarantiestelsel?
De meeste rekeninghouders die digitaal een aanvraag doen, krijgen snel een vergoeding indien zij daarvoor in aanmerking komen. Rekeninghouders die een schriftelijke aanvraag doen of met een inlogcode, moeten langer wachten omdat het verwerken van deze papieren aanvragen de Nederlandsche Bank veel meert tijd kost dan de digitale aanvragen.

Na ontvangst van een aanvraagformulier, neemt de Nederlandsche Bank uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. Iedere aanvraag wordt beoordeeld op grond van én met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Zodra er een besluit is genomen over de aanvraag, krijgt de aanvrager een brief waarin staat of u al dan niet in aanmerking komt voor een uitkering, en zo ja welk bedrag u vergoed krijgt. Rekeninghouders die in aanmerking komen voor een vergoeding, zullen zo spoedig mogelijk een uitkering krijgen.
.

Tot wanneer kan ik een aanvraag doen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel?
U kunt tot en met maandag 22 maart 2010 een aanvraag indienen bij de Nederlandsche Bank. Verzoeken die de Nederlandsche Bank ontvangt ná deze datum worden niet in behandeling genomen.

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel DSB Bank?
De volgende depositoproducten van de DSB Bank vallen in principe onder de dekking van het depositogarantiestelsel: betaalrekening, e-savings, e-savings extra, e-savings zakelijk, e-savings extra zakelijk, rekening courant, sparen, topsparen, topsparen nieuw, vaste termijn deposito totaal, vaste termijn deposito zakelijk totaal, waaghalzen, zakelijk sparen en zilvervloot.
Let op: deze lijst hoeft niet volledig te zijn. Ook kunnen producten in de loop van de tijd van naam veranderd zijn. Niet onder het depositogarantiestelsel vallen de achtergestelde deposito´s.

Particulieren komen in principe aanmerking voor een vergoeding, evenals kleine ondernemingen (ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren).
De Nederlandsche Bank beoordeelt iedere aanvraag voor een vergoeding en bepaalt per geval of de aanvrager in aanmerking komt voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel voor de DSB Bank.

Valt een achtergesteld deposito onder het depositogarantiestelsel?
Nee, de hoofdsom van een achtergesteld deposito valt niet onder de dekking van het depositogarantiestelsel. De tot 12 oktober 2009 opgebouwde rente over de hoofdsom valt wél onder de dekking van het depositogarantiestelsel.

Momenteel wordt er over de vraag of achtergestelde deposito's al dan niet (of gedeeltelijk) onder de dekking van het depositogarantiestelsel vallen een procedure gevoerd bij de bestuursrechter. Het (eind)oordeel van de bestuursrechter heeft mogelijk gevolgen voor de houders van achtergestelde deposito's. Relevante ontwikkelingen zullen op deze website worden vermeld.

Wanneer is het depositogarantiestelsel voor DSB Bank in werking getreden?
Op maandag 19 oktober 2009. Dit heeft de Nederlandsche Bank bekend gemaakt op donderdag 22 oktober via krantenadvertenties en de website van de Nederlandsche Bank.

Wat is het depositogarantiestelsel?
Het depositogarantiestelsel is een regeling ter garantie van bepaalde tegoeden van rekeninghouders als een bank betalingsonmachtig is, zoals in het geval van een faillissement. Het depositogarantiestelsel vergoedt onder bepaalde voorwaarden tegoeden op betaal- en spaarrekeningen tot een maximum van 100.000 euro per persoon. De regeling geldt per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Bij een gezamenlijke rekening moet iedere mederekeninghouder een aparte aanvraag indienen voor een vergoeding.

De rekeninghouder is onlangs overleden. Wat nu?
Als de rekeninghouder is overleden, dan kan een aanvraag voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel worden ingediend door:

 • de uit de verklaring van erfrecht blijkende erfgenamen tezamen, òf
 • de in die verklaring aangewezen vertegenwoordiger namens de erfgenamen, òf
 • de bij testament aangewezen bewindvoerder.

De vertegenwoordigingsbevoegde kan het aanvraagformulier invullen en opsturen naar de Nederlandsche Bank. Daarbij moet een getekende kopie van het document waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt (bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht) worden meegestuurd. Een notaris kan een verklaring van erfrecht opmaken. Hieraan zijn kosten verbonden.

Hoe machtig ik een ander?
U kunt een ander machtigen met een volmacht: een schriftelijke verklaring waaruit de bevoegdheid tot vertegenwoordiging blijkt. In die verklaring moet duidelijk staan wie gemachtigd is. De volmacht moet geldig zijn op het moment dat een aanvraag wordt gedaan. De volmacht moet ondertekend zijn door de volmachtgever. U kunt deze verklaring door een notaris of advocaat laten opstellen, maar dat is geen vereiste.
De gemachtigde die een aanvraag doet, moet de aanvraag opsturen naar de Nederlandsche Bank inclusief:

 • een door de vertegenwoordiger ondertekende kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager en de vertegenwoordiger
 • een recent én ondertekend rekeningafschrift van de rekening waarop de eventuele vergoeding moet worden gestort.

Hoe werkt het inloggen met DigiD met sms-functie?
U gaat naar de site die de Nederlandsche Bank heeft geopend voor het aanvragen van een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. U wordt van deze site doorgeleid naar de inlogpagina van DigiD. Daar vult u uw DigiD gegevens in. Vervolgens komt u automatisch terug op de site met de aanvraagformulieren.

Wanneer en hoe moet ik mijn DigiD met sms-functie aanvragen/vernieuwen?
Rekeninghouders van de DSB Bank moeten een DigiD met sms-functie aanvragen/vernieuwen in de volgende gevallen:
• u heeft nog geen DigiD
• u heeft uw DigiD afgegeven aan een ander (bijvoorbeeld uw belastingconsulent)
• u heeft uw DigiD de laatste anderhalf jaar niet gebruikt, waardoor deze verlopen is
• u heeft DigD zonder sms-functie

U kunt op de site http://www.digid.nl/burger een DigiD aanvragen. U ontvangt binnen vijf dagen een activeringscode per post. Vervolgens moet u uw DigiD activeren. Doe dit binnen 21 dagen, anders vervalt deze.
Heeft u al DigiD maar geen sms-functie? Vraag dan deze sms-functie aan op www.digid.nl/burger. Houdt u er rekening mee dat dit vijf dagen kost.
Kijk voor meer informatie op de site www.digid.nl/burger onder ‘DigiD burger’

Ik heb al DigiP van de DSB Bank. Kan ik dat ook gebruiken?
Nee. DigiD is heel iets anders dan DigiP. DigiD is uw persoonlijke code om in te loggen op websites van de overheid. DigiP is de code die u kreeg voor het internetbankieren van de DSB Bank.

Waarom een aanvraag doen met DigiD met sms-functie?
De Nederlandsche Bank heeft ervoor gekozen om rekeninghouders gebruik te laten maken van DigiD, met daaraan toegevoegd de sms-functie. DigiD, omdat dit een veilige en snelle manier van legitimeren is op internet. De toevoeging van de sms-functie biedt een hoger zekerheidsniveau omdat de sms-functie een extra controle van de identiteit van rekeninghouders mogelijk maakt.

Hoe gebruik ik DigiD met sms-functie bij een en/of-rekening?
Bij een en/of-rekening moet iedere mederekeninghouder het eigen DigiD met sms-functie gebruiken om een aanvraag te doen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Één mederekeninghouder kan niet namens de andere rekeninghouder(s) een aanvraag indienen.
Bij een en/of-rekening van een meerderjarige en minderjarige rekeninghouder(s) werkt het als volgt.
De meerderjarige moet met het eigen DigiD met sms-functie de vergoeding van zijn/haar aandeel in het spaartegoed aanvragen. De vertegenwoordiger van de minderjarige(n), meestal de ouder, moet een aparte aanvraag doen voor het aandeel in het spaartegoed van de minderjarige. De vertegenwoordiger kan geen DigiD gebruiken, maar moet een inlogcode gebruiken voor het aanvragen van een vergoeding voor het spaarsaldo van de minderjarige. Vertegenwoordigers krijgen binnenkort van DNB een brief met de inloggegevens.


Ik heb een spaarsaldo én een schuld. Krijg ik een vergoeding?
Volgens de regels van het depositogarantiestelsel worden spaarsaldo’s en schulden in principe met elkaar verrekend. Voor de DSB Bank is overeengekomen dat hypotheken, leningen en kredieten niet worden verrekend met spaarsaldo’s.
Spaartegoeden worden wel verrekend met:

 • eventuele debet- of roodstanden op creditcards of betaalrekeningen.
 • achterstanden op betalingsverplichtingen aan de DSB Bank, zoals het betalen van rente en/of aflossing van kredieten en hypotheken. 

Enkele voorbeelden van verrekening:

 • saldo van 5.000 euro op spaarrekening en een roodstand van 1.000 euro op betaalrekening. Het netto batig saldo is 4.000 euro. U krijgt 4.000 euro uitgekeerd.*
 • saldo van 5.000 euro op spaarrekening en een hypotheek van 100.000 euro. Het netto batig saldo is 5.000 euro, want een hypotheekschuld wordt niet verrekend met een spaarsaldo. U krijgt 5.000 euro uitgekeerd.*
 • saldo van 5.000 euro op spaarrekening en een achterstand op het betalen van hypotheekrente van 1.500 euro. Het netto batig saldo is 3.500 euro. U krijgt 3.500 euro uitgekeerd.*
 • saldo van 5.000 euro op een achtergesteld deposito. Dit komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
 • saldo van 5.000 euro en een voorschot van 3.000 euro opgenomen. Het netto batig saldo is 2.000. U krijgt 2.000 euro uitgekeerd.*

In deze voorbeelden is de verrekening relatief eenvoudig. Het kan ook gecompliceerder zijn, bijvoorbeeld bij een en/of-rekening waarbij de rekeninghouder(s) ook rood staat (staan) op andere rekeningen. DNB kijkt per geval of en hoe er wordt verrekend en welk bedrag wordt uitgekeerd.

* Rekeninghouders krijgen alleen een vergoeding uitgekeerd als zij voldoen aan de voorwaarden van het depositogarantiestelsel. Er wordt maximaal 100.000 euro per persoon uitbetaald.

Hoe wordt mijn saldo bepaald?
Uitgegaan wordt van het saldo op de rekening per 11 oktober 2009. Vervolgens worden eventuele pintransacties van 12, 13 en 14 oktober verwerkt. Indien een rekeninghouder een voorschot heeft gekregen, wordt het voorschotbedrag in mindering gebracht op het saldo.

Voorbeeld:
Rekeninghouder heeft 5.000 euro op rekening per 11 oktober, pint nog twee keer voor bedragen van 200 euro en krijgt een voorschot van 1.000 euro. Dat brengt het saldo op 3.600 euro. Dit bedrag krijgt de rekeninghouder uitgekeerd, mits die voldoet aan de voorwaarden van het depositogarantiestelsel en er geen roodstand of betalingsachterstanden zijn.


Krijg ik nog rente vergoed?
Als u een positief saldo heeft op uw rekening, wordt de rente berekend tot en met 11 oktober 2009, de dag waarop de noodregeling voor de DSB Bank in werking trad. De rente wordt opgeteld bij het saldo op uw rekening en telt dus mee bij een eventuele vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Alhoewel achtergestelde deposito’s niet in aanmerking komen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel, wordt de rente over het saldo t/m 11 oktober wél vergoed.


Kan ik nog een voorschot krijgen?
Nee, dat is niet meer mogelijk. Rekeninghouders van de DSB Bank konden van 21 oktober tot 4 november 2009 10.00 uur onder bepaalde voorwaarden een voorschot van maximaal 3.000 euro aanvragen. Een verleend voorschot wordt in mindering gebracht op een latere vergoeding onder het depositogarantiestelsel.

Betaalrekening, betalingen en overstapservice

 
Ik heb alleen bij de DSB Bank een betaalrekening. Wat nu?
Zeker als u uw salaris (of uitkering of pensioen) gestort krijgt op uw DSB-betaalrekening is het zaak om snel een rekening te openen bij een andere bank. U moet uw werkgever (of uitkeringsinstantie of pensioenfonds) hiervan op de hoogte te stellen. 
 
Mijn salaris wordt gestort op een rekening bij DSB: wat nu?
Salarissen kunnen niet meer gestort worden op uw rekening. De betalingen worden tegengehouden omdat geen opdrachten ten gunste of ten laste van DSB-rekeningnummers meer worden verwerkt. Ingestuurde opdrachten komen terug met de mededeling dat ze niet verwerkt konden worden.
Als u uw salaris (of uitkering of pensioen) gestort krijgt op uw DSB-betaalrekening, is het belangrijk om snel bij een andere bank een rekening te openen en uw werkgever (of uitkeringsinstantie of pensioenfonds) hierover snel op de hoogte te stellen.

Hoe werkt de overstapservice?
De overstapservice zorgt voor het automatisch doorleiden van bijschrijvingen en incassobetalingen naar/van uw nieuwe rekening. U moet zelf nieuwe passen, creditcards en internetbankieren aanvragen bij de nieuwe bank. Ook moet u uw werkgever (of uitkeringsinstantie of pensioenfonds) informeren over uw nieuwe betaalrekening. U kunt de overstapservice aanvragen bij uw nieuwe bank.
Meer informatie over de overstapservice vindt u op de website www.overstapservice.nl

Kan ik nog een groot bedrag overmaken?
Nee, dat is niet meer mogelijk vanaf uw DSB-rekening.

Kan ik nog iets opnemen van mijn krediet?
Nee, u kunt geen geld meer opnemen. Ook kunt u geen nieuw krediet aanvragen bij de DSB Bank of uw kredietlimiet verhogen.

Ik weet niet wat mijn saldo is. Wat nu?
In de week van 30 november ontvangen de rekeninghouders een saldo-overzicht van de DSB Bank.

Tot wanneer wordt de rente vergoed?
Tot 12 oktober 2009: de datum waarop de noodregeling is uitgesproken.

Hoe staat het met mijn betaalopdrachten van 11 en/of 12 oktober?
Deze betalingen zijn waarschijnlijk niet uitgevoerd in verband met het van kracht worden van de noodregeling voor de DSB Bank op maandagochtend 12 oktober 2009.
U kunt bij de ontvangende partij informeren of het geld is binnen gekomen. Is dat niet gebeurd dan kunt u aannemen dat de betaling niet is doorgegaan. In dat geval is het bedrag niet van uw rekening afgehaald. Uw saldo wordt dan ook niet verminderd met dit bedrag voor de vaststelling van een mogelijke vergoeding onder het depositogarantiestelsel.

Moet ik mijn automatische overboekingen zelf stopzetten?
Nee, automatische overboekingen kunnen niet worden uitgevoerd.

Worden er nog automatische incasso’s verwerkt?
Nee, automatische incasso’s kunnen niet worden verwerkt.

Hypotheken, leningen en verzekeringen

  
Wordt mijn hypotheek overgenomen?

Daarover is nu nog geen duidelijkheid. Na het faillissement van de DSB Bank doen de bewindvoerders onderzoek naar de mogelijkheden om de hypotheken elders onder te brengen.

Moet ik mijn hypotheekrente nog betalen?
Ja. Het faillissement van de DSB Bank heeft geen invloed op uw verplichting om hypotheekrente te betalen.

Moet ik mijn lening blijven betalen?
Ja. Het faillissement van de DSB Bank heeft geen invloed op uw verplichting tot het afbetalen van leningen.

Hoe betaal ik nu mijn hypotheekrente en/of andere verplichtingen aan de DSB Bank?
In een persbericht van 29 oktober 2009 verklaren de curatoren dat ze een brief sturen aan iedereen die bij de DSB Bank een lening en/of hypotheek heeft afgesloten. Daarin wijzen de curatoren erop dat het faillissement geen invloed heeft op de verplichtingen van mensen die een hypotheek en/of lening hebben bij de DSB Bank. Dit betekent dat u uw gebruikelijke hypotheekverplichtingen en/of  verplichtingen vanwege een lening moet blijven betalen. U moet hiervoor hetzelfde rekeningnummer gebruiken als voorheen. Dit blijkt uit het persbericht van de curatoren waarin staat dat de bankrekening hiervoor is heropend. Let wel: uw eigen betaalrekening bij de DSB Bank is dus niet heropend. Om uw hypotheekrente en/of andere verplichting te betalen, moet u dus gebruik maken van een andere bankrekening. De betalingen vanaf deze bankrekening zullen de eerste keer niet automatisch plaatsvinden. De eerste keer dat u uw betaling voor uw hypotheek of lening overmaakt naar het heropende bankrekeningnummer (hetzelfde rekeningnummer als voorheen), zult u dit via uw nieuwe bank in orde moeten maken.

Wat gebeurt er met mijn bouwdepotrekening?
Vanwege het faillissement zijn overboekingen vanuit een bouwdepotrekening op dit moment niet mogelijk. De curatoren van de DSB Bank hebben nog geen besluit genomen over het gebruik van de bouwdepotrekeningen. Zodra er meer duidelijk is, zullen zij hierover nadere informatie geven per brief of op de site www.dsb.nl.

Wat gebeurt er met mijn verzekeringen?
Verzekeringen lopen door, inclusief de daaraan verbonden rechten en verplichtingen. Eventuele vergoedingen vinden plaats conform de polisvoorwaarden.

Incasso’s en machtigingen

   
Vraag en antwoord van deze rubriek zijn ontleend aan de site van de DSB Bank, www.dsb.nl. Hier vindt u ook andere vragen en verdere informatie.

Worden mijn automatische incasso’s verwerkt?
Nee, automatische incasso’s kunnen niet worden verwerkt.

Ik heb de brief van de curatoren over het hervatten van de incasso meerdere keren ontvangen, moet ik dan ook meerdere keren een machtiging terugsturen?
De curatoren stellen dat het om administratieve redenen niet mogelijk was u maar één brief te sturen. Om diezelfde reden is het ook nodig dat u ieder ontvangen machtigingsformulier retour zendt. Hierdoor wordt het maandelijkse bedrag weer automatisch afgeschreven.

Ik heb bij DSB Bank meerdere contracten lopen. Mag ik alle bedragen tegelijk overmaken?
Nee. De curatoren van de DSB Bank maken bekend dat u voor ieder contract de maandtermijn apart dient over te maken onder vermelding van het specifiek voor dat product geldende contractnummer.  Het apart overmaken van de termijnen is nodig om alle betalingen op de juiste wijze te kunnen verwerken.

Wat gebeurt er als ik de machtiging heb teruggestuurd na de datum waarop normaal gesproken werd geïncasseerd?
De curatoren hebben bekend gemaakt dat indien de machtiging niet op tijd is ontvangen en er dus geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, u het bedrag nogmaals handmatig aan de DSB Bank kunt overmaken. U maakt dan per financieel product de maandtermijn over onder vermelding van uw contractnummer.

Wat gebeurt er als ik zelf een termijn heb overgeboekt en dezelfde termijn door DSB Bank is geïncasseerd? Krijg ik dan een termijn terug?
De curatoren van de DSB Bank stellen dat in dit geval één maandtermijn als extra aflossing op het krediet wordt beschouwd.

Is het ook mogelijk extra aflossingen te doen naast mijn lopende maandelijkse verplichtingen?
Volgens de curatoren van de DSB Bank kunt u extra aflossen. Dit dient u apart van uw maandelijkse betaling aan de DSB Bank te doen.

Wordt vanaf de maand november 2009 de normale incassodatum gehandhaafd?
Ja, de incassodatum blijft dezelfde als voorheen, zo hebben de curatoren bekend gemaakt.

Wanneer krijg ik weer een overzicht van mijn lening of betaalrekening?
De curatoren hebben aangegeven dat alles in het werk stellen om u weer zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze te informeren.

Mijn lening dan wel hypotheek wordt geïncasseerd van mijn DSB Betaalrekening, wat moet ik nu doen?
U kunt uw betaalrekening van de DSB Bank niet meer gebruiken. U dient te betalen van een andere (betaal)rekening bij een andere bank in Nederland. De curatoren attenderen u erop dat u het rekeningnummer van uw nieuwe betaalrekening moet opgeven op het nieuwe machtigingsformulier dat u aan de DSB Bank verstuurt.

Als het machtigingsformulier na 4 november 2009 bij DSB Bank binnenkomt, geldt mijn verzoek tot automatische incasso dan nog steeds?
De curatoren bevestigen dat uw verzoek dan nog steeds geldig is. Als het formulier na de datum van de maandelijkse afschrijving binnenkomt, betekent dit wel dat u ook die maandtermijn handmatig aan de DSB Bank over moet maken. De maandtermijnen die daarop volgen, verlopen dan wel via de automatische incasso.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?
De curatoren wijzen u erop dat indien u niet meer aan uw betalingsverplichting voldoet, er een betalingsachterstand zal ontstaan. Dit kan ertoe leiden dat u een negatieve melding bij het BKR krijgt. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Om te voorkomen dat u in deze situatie terechtkomt, adviseren wij u uw machtiging voor 4 november 2009 retour te zenden.

Welke incassobedragen moet ik nu zelf overmaken naar de DSB Bank?
De curatoren hebben bekendgemaakt dat u de bedragen die u over de maand oktober verschuldigd bent en die niet geïncasseerd zijn vanwege het faillissement, moet overmaken naar de DSB Bank.

Noodregeling en faillissement DSB Bank

   
Wanneer ging de noodregeling in voor de DSB Bank?
De Rechtbank heeft op 12 oktober 2009 de noodregeling op de DSB Bank van toepassing verklaard. DNB had daartoe een aanvraag ingediend bij de rechtbank.
Op 19 oktober heeft de Rechtbank het faillissement uitgesproken voor de DSB Bank, waardoor de noodregeling is vervallen.

Waarom heeft DNB de noodregeling aangevraagd?
DNB heeft de noodregeling aangevraagd omdat de liquiditeit en solvabiliteit van de DSB Bank in gevaar waren. Nadat pogingen tot overname van de DSB Bank door andere banken niet zijn gelukt, is besloten tot het aanvragen van de noodregeling voor de DSB Bank.

Wat houdt de noodregeling voor de DSB Bank in?
Zodra de noodregeling van toepassing is, worden alle activa en passiva van een bank bevroren. Simpel gezegd: in beginsel komt er geen euro meer binnen en gaat er geen euro meer uit. Tegelijkertijd worden bewindvoerders aangesteld. Hierdoor heeft het bestuur van de DSB Bank geen zelfstandige zeggenschap meer.
De noodregeling brengt met zich mee dat rekeninghouders van de DSB Bank voorlopig niet bij hun geld kunnen. Ook betekent het dat de DSB Bank niet langer haar verplichtingen hoeft na te komen.

Wat is de taak van de bewindvoerders?
Op 12 oktober 2009 heeft de Rechtbank de noodregeling van toepassing verklaard op DSB Bank en daarbij mr R. Schimmelpenninck en de heer J. Kuiper benoemd tot bewindvoerders. De bewindvoerders hebben als opdracht gekregen om te onderzoeken of het mogelijk is om (onderdelen van) de DSB Bank te verkopen. Als dat onmogelijk blijkt te zijn, dan volgt vaak het faillissement.
Op 19 oktober 2009 heeft de Rechtbank het faillissement uitgesproken voor de DSB Bank en zijn de bewindvoerders aangesteld tot faillisementscuratoren.

Wanneer is het faillissement uitgesproken voor de DSB Bank?
Op maandag 19 oktober 2009 heeft de Rechtbank het faillissement uitgesproken voor de DSB Bank.

Wat is de taak van de curatoren?
Op 19 oktober 2009 heeft de Rechtbank het faillissement uitgesproken voor de DSB Bank, waardoor de noodregeling is vervallen. Daarbij heeft de Rechtbank de eerder benoemde bewindvoerders, mr R. Schimmelpenninck en de heer J. Kuiper, aangesteld tot faillissementscuratoren. De curatoren zullen de activiteiten van DSB afbouwen. Zij zullen de belangen van de crediteuren op zo’n evenwichtig mogelijke wijze behartigen. Voor spaarders en rekeninghouders treedt het depositogarantiestelsel in werking. 

Contact

   
Met de Nederlandsche Bank
U kunt terecht bij de Informatiedesk van de Nederlandsche Bank met vragen over het depositogarantiestelsel. U kunt hiervoor ook het elektronische formulier gebruiken.

Tel: 0800 020 10 68 (gratis) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Post: DNB
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Met de curatoren van de DSB Bank
Post: DSB Bank
t.a.v. de curatoren
Postbus 70
1687 ZH Wognum
Mail: curatoren@dsbbank.nl
Tel: 088 - 3723000
 
Telefonisch is de DSB Bank op dit moment niet bereikbaar. Website: www.dsb.nl