Informatiebulletin van de bewindvoerders

Inhoud

Rekeninghouders bij Icesave hebben een informatiebulletin van de bewindvoerders van Icesave ontvangen. Naar aanleiding van dit bulletin heeft DNB onderstaande lijst met veelgestelde vragen samengesteld.

Van wie komt het Informatiebulletin nr.1 voor Icesave spaarders?

Het Informatiebulletin is opgesteld door de bewindvoerders van het Nederlandse bijkantoor van Landsbanki (Landsbanki NL), de aanbieder van Icesave. Dit zijn mr M. Pannevis en H. Sliedrecht RA. Zij zijn aangesteld door de Rechtbank.

Waarom krijg ik dit informatiebulletin?

De bewindvoerders zijn bij wet verplicht om informatie te geven aan rekeninghouders van Icesave.

Wat is de taak van de bewindvoerders?

De bewindvoerders behartigen de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van het Nederlandse bijkantoor van Landsbanki. (Een schuldeiser is bijvoorbeeld een rekeninghouder omdat hij geld tegoed heeft.) Zij zijn hiertoe gemachtigd door de Rechtbank. De bewindvoerders moeten er dus voor zorgen dat de gezamenlijke schuldeisers van Landsbanki zoveel mogelijk terug krijgen van het geld dat zij van dat kantoor tegoed hebben.
De Rechtbank heeft hen bij beschikking van 13 oktober 2008 gemachtigd tot overdracht van het geheel of een gedeelte van de verbintenissen van Landsbanki NL en tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van het bedrijf van Landsbanki NL.

Wat is de taak van DNB?

De Nederlandsche Bank is uitvoerder van het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel is op 13 oktober in werking gesteld voor het Nederlandse bijkantoor van Landsbanki. Het depositogarantiestelsel (dgs) biedt diegenen die daarvoor in aanmerking komen een vergoeding van maximaal EUR 100.000. Daarmee wordt een deel of zelfs het gehele bedrag dat een rekeninghouder van Lansbanki tegoed heeft vergoed. Wie eenmaal een dgs-uitkering heeft ontvangen, is voor de hoogte van die uitkering geen schuldeiser meer van Landsbanki. Wie door de dgs-uitkering volledig is gecompenseerd, heeft dus helemaal geen vordering meer op Landsbanki. Nadat DNB een DGS-uitkering heeft gedaan, wordt zij in uw plaats schuldeiser van Landsbanki voor het bedrag dat onder het DGS aan u is uitgekeerd; DNB neemt uw vordering op Landsbanki over. Zolang u geen DGS-uitkering heeft ontvangen, bent u zelf schuldeiser van Landsbanki.

Wat is mijn relatie tot de bewindvoerders?

De bewindvoerders behartigen de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Als u één van de schuldeisers van Landsbanki bent, heeft u met de bewindvoerders te maken. Zij moeten een lijst opstellen met de schuldeisers van Landsbanki en welke bedragen deze schuldeisers tegoed hebben. In het informatiebulletin dat u heeft ontvangen, leggen de bewindvoerders uit dat zij dit zullen doen door alle schuldeisers een saldobericht te sturen. Als u het niet een bent met het saldo, moet u dit binnen 14 dagen bij de bewindvoerders melden. Als u geen opmerkingen heeft bij het saldo, hoeft u niets te doen; de bewindvoerders gaan er dan van uit dat het saldo juist is.  

Wanneer u een DGS-uitkering heeft ontvangen, bent u voor de hoogte van die uitkering niet langer schuldeiser van Landsbanki. DNB neemt dan voor de hoogte van die uitkering  uw plaats als schuldeiser van Landsbanki over. Het is afhankelijk van uw saldo of u daarna zelf ook nog gedeeltelijk schuldeiser bent van Landsbanki:

  • Maximaal EUR 100.000
    Indien u volledig gecompenseerd wordt door de dgs-uitkering, bent u niet langer een schuldeiser van Landsbanki en heeft u ook niets meer te maken met de bewindvoerders.
  • Meer dan EUR 100.000
    Is uw saldo meer dan EUR 100.000? Voor de eerste EUR 100.000 kunt u een aanvraag indienen bij DNB. Voor het overige saldo blijft u ook na de DGS-uitkering schuldeiser van Landsbanki en bent u afhankelijk van hetgeen de bewindvoerders nog voor u kunnen doen.

Moet ik iets doen naar aanleiding van het Informatiebulletin?

U hoeft niets te doen, tenzij u het niet eens bent met de hoogte van het saldo dat u volgens de bewindvoerders van Landsbanki tegoed heeft. Zoals u kunt lezen in het Informatiebulletin zijn de bewindvoerders voornemens u een saldobericht te sturen. Alleen als u het niet eens bent met dat saldo moet u dit binnen 14 dagen bij de bewindvoerders melden. Als u geen opmerkingen heeft bij het saldo gaan de bewindvoerder ervan uit dat het saldo op het saldobericht juist is.

Wordt de verwerking van mijn aanvraag vertraagd doordat de bewindvoerders de ingediende vorderingen gaan toetsen aan de administratie van Landsbanki?

Nee. De termijn voor de vergoeding blijft binnen de wettelijk vastgestelde drie maanden. DNB zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst per post van het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier een uitbetaling doen aan alle rekeninghouders die daarvoor in aanmerking komen.

In het informatiebulletin staat bij het onderdeel 'verdere communicatie' dat rekeninghouders een finaal rekeningoverzicht per post zullen krijgen. Moet ik daar iets mee doen richting DNB?

Er zijn vier situaties mogelijk:

  • U heeft uw aanvraagformulier met een rekeningafschrift opgestuurd naar DNB. De door u opgegeven saldi controleert DNB onder andere aan de hand van de informatie die Landsbanki ter beschikking stelt. Het rekeningafschrift dat u indient ter onderbouwing van het door u opgegeven saldo is voor DNB een extra controlemiddel ingeval van eventuele afwijkingen tussen het door u opgegeven saldo en de informatie die DNB van Landsbanki ontvangt.
  • U heeft op dit moment nog geen rekeningafschrift en nog geen aanvraagformulier ingediend. U kunt in dat geval een aanvraagformulier zonder rekeningafschrift op te sturen naar DNB. Geeft u daarbij aan waarom u geen rekeningafschrift kunt bijvoegen. Zonder bewijsmateriaal gaat DNB uit van het saldo dat u heeft opgegeven en controleert dit onder andere aan de hand van de van Landsbanki ontvangen informatie.
  • U heeft nog geen aanvraagformulier ingediend en wel een saldobericht van de bewindvoerders ontvangen. U kunt in dat geval uw aanvraag indienen en het saldobericht van de bewindvoerders bijvoegen. De door u opgegeven saldi controleert DNB onder andere aan de hand van de informatie die Landsbanki ter beschikking stelt. Het saldobericht dat u indient ter onderbouwing van het door u opgegeven saldo is voor DNB een extra controlemiddel.

 

27 november 2008