574 - Bank efficiency and implications of bank merges

Wetenschappelijke publicatie
Date 1 March 1999

Dit rapport bevat een overzicht van empirische literatuur op het gebied van efficiency in het bankwezen en gevolgen van bankfusies voor de efficiency. Empirische studies op het terrein van bankkosten komen in het algemeen tot de conclusie dat mogelijke kostenbesparingen middels het vergroten van de X-efficiency, wat wordt beschouwd als een maatstaf voor de kwaliteit van het management, aanmerkelijk groter zijn dan mogelijke kostenbesparingen middels aanpassing van schaalgrootte of product mix. Bankfusies worden op voorhand vaak gemotiveerd door te wijzen op verwachte efficiency voordelen. In het algemeen blijken banken er na een fusie echter niet in te slagen de kosten efficiency te verbeteren. Recent onderzoek suggereert evenwel dat gemiddeld genomen de winst efficiency wel toeneemt na een bankfusie. Trefwoorden: bankfusies, X-efficiency, schaal- en scopevoordelen JEL codes: G21, G34