Outdated browser

You are using an outdated browser. DNB.nl works best with:

Policy rule on key principles for assessing the risk management for alternative investments

Policy rule

Published: 01 January 2007

Alternative investments are becoming increasingly popular. Institutional investors are allocating an ever growing share of their capital to such asset categories. The increasing activity of institutional investors in respect of alternative investments and the potential risks ensuing from these investments warrant specific attention from the prudential supervisory authority.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht aan de hand van een principle based benadering. Als hulpmiddel bij de beoordeling van het risicobeheer van alternatieve beleggingen heeft DNB een aantal uitgangspunten opgesteld die zijn vastgelegd in de Beleidsregel uitgangspunten beoordeling risicobeheer van alternatieve beleggingen. Deze beleidsregel geeft aan hoe DNB haar toezichtstaak op dit gebied invult.

Het is de verantwoordelijkheid van een financiële onderneming of pensioenfonds om het risicobeheer op een adequate wijze vorm te geven en aan de wettelijke bepalingen te voldoen. De in de beleidsregel geformuleerde uitgangspunten zijn noch een noodzakelijke, noch een voldoende voorwaarde voor het voldoen aan de regelgeving, maar zullen naar inschatting van DNB in veel praktijksituaties goed werken. Financiële ondernemingen en pensioenfondsen kunnen afwijken van de in de beleidsregel genoemde uitgangspunten als de omstandigheden daartoe aanleiding geven en het risicobeheer daardoor op een passender wijze kan worden ingevuld.

DNB stelt de uitgangspunten aan de sector ter beschikking vanuit de wens om openheid te betrachten in de uitoefening van haar toezichtstaak. Tevens beoogt DNB hiermee om bewustzijn en behandeling van de met alternatieve beleggingen samenhangende risico's binnen de financiële sector te verbeteren.