Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Financieel toezicht en regelgeving staan duurzame financiering niet in de weg. Maar instellingen en toezichthouders moeten de duurzaamheidsrisico’s beter inschatten, zo concludeert deze werkgroep.

Nederland moet jaarlijks EUR 10 miljard extra investeren om in 2040 te voldoen aan de doelen van het Klimaatakkoord. De financiële sector speelt een sleutelrol in het mobiliseren van duurzame financieringen. Dat gebeurt nog te weinig. De werkgroep duurzame financiering mobiliseren van het Platform voor Duurzame Financiering onderzocht of overheidsbeleid, toezicht of financiële regelgeving een belemmering vormen.

Toezicht geen rem

In het eindrapport stelt de werkgroep dat regelgeving en toezicht geen rem zetten op duurzame financiering. Het gebrek aan duurzame investeringen ligt vooral aan het ongunstige risico-rendementsprofiel: de investeringen kennen een te hoog risico en/of een te laag rendement. Bovendien zijn er te weinig duurzame investeringen die wél financieel aantrekkelijk zijn.

Hoge kapitaaleisen

Een deel van de markt voor duurzame financiering wordt gekenmerkt door hoge risico’s en gebrek aan liquiditeit. Daarom gelden hiervoor hogere liquiditeits- en kapitaaleisen. Een enkele instelling geeft aan dat dit haar belemmert. Maar de werkgroep ziet geen aanleiding om het uitgangspunt van ‘meer risico, meer kapitaal’ te doorbreken. Bevordering van duurzame beleggingen via het prudentiële raamwerk zou immers betekenen dat instellingen mogelijk te lage buffers aanhouden ten opzichte van het risico dat zij lopen.

Duurzaamheidsrisico’s

Het is de vraag of de risico’s van investeringen wel goed worden ingeschat. De huidige risico-inschattingsmodellen houden nog geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. En tijdens een energietransitie komt het verdienmodel van CO2-intensieve bedrijven onder druk te staan. De werkgroep beveelt instellingen en toezichthouders aan om de duurzaamheidsrisico’s beter in te schatten en mee te nemen in hun analyses en beleid. Dit vraagt om meer kennis over dit thema. Naast het belang van een betere informatievoorziening en risicomanagement is er verder geen reden om toezichtkaders of financiële regelgeving aan te passen.

Overheidsbeleid

Met een consistent beleid kan de overheid duurzame investeringen aantrekkelijk maken. Zo stelt de overheid nu de eis dat ieder kantoorgebouw minimaal energielabel C moet hebben na 2023. Daarom verschaffen Nederlandse banken nu al geen herfinanciering meer voor kantoorruimtes met een lager energielabel, tenzij er een plan ligt om dit snel te verbeteren. Deze risicomanagementmaatregelen van banken versnellen de verduurzaming van kantoren.

Over de werkgroep

De werkgroep bestaat uit een groot aantal financiële instellingen en bedrijven. Lid van de werkgroep zijn: DNB, PGGM, NIBC, ING, TKP Investments, Delta Lloyd, AFM, MN en Aegon Asset Management. Voorzitter van de werkgroep was Willem Evers (DNB). De opdrachtgever was toenmalig DNB-directeur Frank Elderson.

Platform: DNB toezicht staat duurzame financiering niet in de weg

Eindrapport Belemmeringen en Stimulansen, Platform voor duurzame financiering

774KB PDF
Download