Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

18-10-2022 Nieuwe versie Handleiding MESRAP

Vanwege enkele belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen in de rapportage-instructies voor pensioenfondsen en verzekeraars is de Handleiding voor MESRAP geactualiseerd. Daarnaast zijn ook meer generieke verhelderingen opgenomen. U vindt deze nieuwe versie (2.1) hier.

De voornaamste aanpassingen zijn:

  • Gewijzigd voorschrift voor de rapportage van het eigen vermogen (‘own funds’) van pensioenfondsen ten aanzien van transacties en prijsmutaties.
  • Toevoeging van de relatie tussen de T03- en T04-formulieren (voor verzekeraars).
  • Verduidelijking van het begrip ‘onroerend goed voor eigen gebruik’, i.c. dat verhuur aan derden daar niet toe wordt gerekend.
  • Verduidelijking van het begrip ‘handelskrediet’, i.c. dat het bij diensten alleen om de vergoedingen voor de verleende dienst gaat en dat kenmerkend voor handelskrediet is dat deze niet-rentedragend is.
  • Verduidelijking dat niet-beursgenoteerde aandelen de volledige waarde van de aandelen c.q. eigen vermogen omvat, inclusief eventuele reserves en onverdeeld resultaat/winst (toekomend aan de aandeelhouders). Ditzelfde geldt voor ‘other equity’ (overig eigen vermogen).
  • Aanvullende toelichting van de rapportage van opgelopen rente (‘accrued interest’).
  • Aanvullende toelichting dat de marktwaarde van rentederivaten eventuele opgelopen rente omvat (‘dirty prices’).
  • Aanvullende toelichting bij huurinkomsten/-kosten, i.c. dat deze bij binnenlands onroerend goed apart moeten worden gerapporteerd onder de specifieke posten, maar bij buitenlands onroerend goed gesaldeerd moeten worden onder ‘Other capital income’.
  • Verwijdering bij de winst- en verliesrekeningpost ‘Commission and revenues from other financial and commercial services’ dat het bij deze baten om de hoofdactiviteit van de instelling moet gaan.

De volgende actualisatie van de Handleiding zal verschijnen in december 2022, waarin dan de wijzigingen in de MESRAP-taxonomie zijn verwerkt (zie voorgaand Nieuwsbericht).