Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Download deze pagina

Per 24 maart 2022

Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar

 • Bij de vraag ‘Bent u door een toezichthouder of vergunningverlener, werkzaam op financieel-economisch terrein in binnen- of buitenland, eerder getoetst?’ is het verplicht om te vermelden door welke toezichthouder of vergunningsverlener, voor welke functie(s) en bij welke onderneming(en) u bent getoetst.
 • De volgende vraag is toegevoegd: ‘Heeft u een financiële relatie (gehad) met een persoon of organisatie genoemd in de EU-terroristenlijst?’. Als het antwoord ja is, ontvangt DNB ook graag een opgave met wie/welke organisatie met vermelding van de periode van de relatie en een beschrijving van het doel van de relatie.
 • De volgende vraag is toegevoegd: ‘Heeft u ervaring op het gebied van de (beoogde) activiteiten van de instelling?’. Als het antwoord ja is, ontvangt DNB ook graag een toelichting waar deze ervaring uit bestaat.
Per 17 februari 2022

Aanvraagformulier Verzekeraar

Het is nu mogelijk om met het formulier 'Aanvraag voor een vergunning Verzekeraar of een uitbreiding vergunning Verzekeraar' een wijziging op een bestaande vergunning aan te vragen.

Per 3 december 2021

Aanvangstoetsing cryptodiensten

Het formulier is aangepast voor de aanvragen met aanleiding ‘Overige toetsingen waarbij alleen op betrouwbaarheid wordt getoetst’. Ook zijn de de rollen van de kandidaat bij de onderneming aangepast.

Aanvraagformulier VVGB 3:95

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen.

Gegevens van de aanvrager

De onderstaande vragen waren eerst alleen van toepassing voor betaalinstellingen. Nu komen deze vragen bij alle sectoren voor.

  • Waar bevindt zich de statutaire zetel van het hoofdkantoor van de aanvrager?
  • Staat de aanvrager onder financieel toezicht?
  • Heeft deze aanvrager te maken met regelgeving ter voorkoming van witwassen en/of ter voorkoming van terrorismefinanciering?
Factuuradres leges
  • Bij dit onderdeel wordt nu een verplicht e-mailadres gevraagd waar de factuur naar verzonden wordt.
Reputatie en betrouwbaarheid
  • De titel van deze paragraaf is aangepast, eerst was dit Betrouwbaarheid en geschiktheid.
  • De volgende vraag werd eerst alleen bij betaalinstellingen en egi’s gesteld, nu bij alle sectoren: Heeft de aanvrager een relatie (op wat voor manier dan ook) met een politiek prominent persoon in de zin van artikel 3 lid 9 van de EU-richtlijn 2015/849?
Financiële solideit aanvrager
  • De volgende vraag is nu expliciet opgenomen in het formulier: Bent u voornemens om zich bij de voorgenomen deelneming als actieve of passieve aandeelhouder op te stellen?
  • Ook wordt nu verzocht om de Business case te voorzien van een inhoudsopgave, met vermelding waar de beschreven punten in de business case zijn uitgewerkt.
  • De vraag bij jaarrekeningen is als volgt gewijzigd (wijziging cursief). Graag ontvangen wij de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren. Indien vereist op grond van nationaal recht of als hier vrijwillig voor is gekozen ontvangen wij de jaarrekening graag voorzien van een controleverklaring van de externe accountant.
  • In de bijbehorende informatietekst is de volgende alinea toegevoegd. Als de rechtspersoon in oprichting is ontvangen wij graag de te verwachten balansen en de te verwachten winst- en-verliesrekeningen of resultatenrekeningen voor de eerste drie boekjaren, met inbegrip van de bij de planning gebruikte aannames.
Per 9 september 2021

Meldingsformulier uitbestedingen

 • Het is mogelijk om een wijziging op een bestaande uitbesteding te melden.
 • Bij cloud uitbesteding wordt gevraagd naar het type deploymentmodel.
 • Er wordt gevraagd naar de redenen waarom de uitbestede operationele functie of activiteit kritiek of belangrijk wordt geacht.
 • Er wordt niet meer gevraagd naar de BIV-classificatie van de uitbesteding.
 • Het is niet meer verplicht om onderdelen van het contract zoals tekst over auditrecht of onderzoeksrecht toe te voegen. U mag dit wel doen als u vindt dat DNB hierdoor uw melding beter kan beoordelen.
Per 9 juli 2021

Aanvraag aanvangstoetsing 

DNB ontvangt bij deze toetsingen graag ook de werving- en selectieprocedure en de besluitvorming en overwegingen bij benoeming. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven of de te toetsen persoon ook wordt benoemd bij een dochter- of gelieerde onderneming.

Per 7 mei 2021

Aanvraag aanvangstoetsing 

Er zijn leges van toepassing voor een toetsing van bestuurders van trustkantoren.

Aanvraag voor een functieverandering

Er zijn leges van toepassing voor een toetsing van bestuurders van trustkantoren.