Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft van november 2016 tot en met juni 2017 een curator bij MultiSafepay B.V. benoemd om een beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 19 juli 2018

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft van 8 november 2016 tot 30 juni 2017 bij betaalinstelling MultiSafepay B.V. een curator benoemd. De curator was benoemd om MultiSafepay te ondersteunen bij het doorvoeren van maatregelen ten aanzien van de beheerste en integere bedrijfsvoering van Multisafepay.

Overtreding

DNB heeft in november 2014 vastgesteld dat MultiSafepay artikel 3:10 en 3:17 van de Wet op het financiële toezicht (Wft) overtrad, doordat zij geen adequaat beleid voerde en haar bedrijfsvoering ook niet zodanig had ingericht dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. DNB heeft MultiSafepay hiervoor op 2 juli 2015 een aanwijzing opgelegd. MultiSafepay heeft vervolgens niet volledig binnen de gestelde termijn gevolg gegeven aan de aanwijzing. DNB heeft hierom besloten gebruik te maken van haar bevoegdheid op grond van artikel 1:76 van de Wft om per 8 november 2016 een curator te benoemen. Eind juni 2017 is vastgesteld dat aan de aanwijzing is voldaan. Het benoemingsbesluit is per 30 juni 2017 komen te vervallen.

Achtergrond formele maatregelen

DNB is overgegaan tot het nemen van formele maatregelen nadat DNB een aantal bevindingen heeft geconstateerd die duidden op een niet integere en beheerste bedrijfsvoering. Deze bevindingen hadden betrekking op een onvoldoende Customer Due Dilligence Beleid (CDD-Beleid), een onvoldoende gewaarborgde compliance functie en onvoldoende cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. Nadat deze bevindingen, met tussenkomst van een curator, zijn aangepakt en verbeterd heeft DNB de maatregelen als toereikend beoordeeld en besloten de benoeming van de curator te beëindigen.

Openbaarmaking

Na een aanpassing van de Wft in 2016 is het publicatieregime van formele maatregelen gewijzigd. Hierdoor worden in beginsel alle sanctiebesluiten openbaar gemaakt. Tot sanctiebesluiten behoren bestuurlijke boetes, lasten onder dwangsom, aanwijzingen, openbare waarschuwingen, benoeming van curator of het intrekken van een vergunning. Onder dit nieuwe regime kan DNB besluiten — in het kader van een belangenafweging- om sanctiebesluiten niet, niet volledig, geanonimiseerd of op een later tijdstip te publiceren. Publicatie van dit besluit heeft zo spoedig mogelijk na het onherroepelijk worden plaatsgevonden.

Procesverloop

MultiSafepay heeft bezwaar ingesteld tegen het besluit van DNB tot benoeming van de curator. Het bezwaar is bij besluit van 15 mei 2017 ongegrond verklaard. MultiSafepay heeft geen beroep ingesteld, waardoor het besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige besluit, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Curatelebesluit MultiSafepay

810KB PDF
Download Curatelebesluit MultiSafepay

Ontdek gerelateerde artikelen