Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanwijzing voor trustkantoor Intertrust wegens een onvolledig procedurehandboek en onvoldoende cliëntenonderzoek

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 31 maart 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust), vanwege overtredingen voor wat betreft het procedurehandboek en cliëntenonderzoek. Intertrust heeft niet alle bepalingen ten aanzien van het procedurehandboek en het cliëntenonderzoek uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) nageleefd.  

Gepubliceerd: 13 oktober 2023

Entree van het Toorop-gebouw

Poortwachtersfunctie 

De Wtt 2018 beoogt met regulering van de trustsector de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen. Trustkantoren fungeren daarbij als poortwachters. Met het voorhanden hebben van procedures omtrent de naleving van de Wtt 2018 en door middel van voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme. Intertrust is tekortgeschoten bij de invulling van de verplichting om een gedegen procedurehandboek op te stellen en gedegen cliëntenonderzoek te verrichten. 

Procedurehandboek 

In de aanwijzing is een gedragslijn opgenomen om de overtredingen van deze bepalingen structureel en adequaat te doen beëindigen. Uit de gedragslijn volgt dat Intertrust haar procedurehandboek – en zo nodig ook haar beleid, procedures en maatregelen - uiterlijk 1 juni 2022 dient te herzien of opnieuw dient op te stellen om aan de relevante bepalingen uit de Wtt 2018 en Btt 2018 te voldoen. Zo voorziet het procedurehandboek niet in procedures voor het opstellen van een risico-gebaseerd werkprogramma voor de compliancefunctie en onvoldoende in procedures met betrekking tot de wijze van afhandeling en de administratieve vastlegging van incidenten. 

Cliëntenonderzoek 

Daarnaast volgt uit de gedragslijn dat Intertrust uiterlijk 31 januari 2023 dient te bewerkstellingen dat alle dienstverleningsdossiers aantoonbaar voldoen aan de relevante bepalingen uit de Wtt 2018. DNB heeft namelijk geconstateerd dat Intertrust het cliëntenonderzoek niet in alle onderzochte dienstverleningsdossiers volledig heeft uitgevoerd. De termijn van 31 januari 2023, die is gesteld in de aanwijzing, is per wijzigingsbesluit van 11 november 2022 verlengd tot uiterlijk 31 december 2024. 

Bezwaar 

Intertrust heeft bezwaar gemaakt tegen de gegeven aanwijzing. Op 29 november 2022 heeft DNB het bezwaar van Intertrust ongegrond verklaard. Er is niet binnen de daarvoor geldende termijn van zes weken beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. Daarmee zijn de aanwijzing, het wijzigingsbesluit en de beslissing op bezwaar onherroepelijk geworden. 

Tabel trustkantoor Intertrust

Lees hieronder de aanwijzing, het wijzigingsbesluit en de beslissing op bezwaar, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis). 

 

Aanwijzing Intertrust (Netherlands) B.V

469KB PDF
Download Aanwijzing Intertrust (Netherlands) B.V

Wijzigingsbesluit Intertrust (Netherlands) B.V

237KB PDF
Download Wijzigingsbesluit Intertrust (Netherlands) B.V

Beslissing op bezwaar Intertrust (Netherlands) B.V

296KB PDF
Download Beslissing op bezwaar Intertrust (Netherlands) B.V

Ontdek gerelateerde artikelen