Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Ons laatste nieuws direct in uw mail ontvangen? 
Dat kan met de DNB Nieuwsservice. Kies voor Handhavingsmaatregelen onder Nieuwsberichten voor de sector.

Meld u aan

Trustvergunning ingetrokken van D-Max Corporate B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 29 maart 2023

DNB Toorop entree

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 21 oktober 2022 de trustvergunning van D-Max Corporate B.V. (D-Max) ingetrokken. DNB heeft om twee redenen de trustvergunning van D-Max ingetrokken. Allereerst heeft D-Max niet voldaan aan meerdere wettelijke verplichtingen uit de Wtt 2018. Daarnaast heeft D-Max haar toezichtkosten niet betaald. Hierdoor mag D-Max vanaf 21 januari 2023 niet meer als trustkantoor in Nederland werkzaam zijn.

Niet voldaan aan wettelijke verplichtingen uit de Wtt 2018

D-Max heeft in ieder geval sinds begin 2020 meerdere wettelijke verplichtingen uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) niet nageleefd.

Zo heeft D-Max in deze periode geen beheerste en integere bedrijfsvoering kunnen waarborgen. D-Max heeft namelijk niet over een complete, actuele en instellingsspecifieke Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) en een actueel procedurehandboek beschikt. Daarnaast ontbrak een functionerende audit- en compliancefunctie.

Verder heeft D-Max over een periode van meer dan één jaar niet over twee bestuurders beschikt, heeft zij haar jaarrapportages (het integriteitsrisicoformulier) gedurende drie jaar te laat ingediend en de daarmee verband houdende boete en verbeurde dwangsommen niet betaald.

Tot slot heeft D-Max stelselmatig niet gereageerd op informatieverzoeken en een informatievordering van DNB voor haar onderzoek bij D-Max naar de naleving van de Wtt 2018. Hierdoor werd het onmogelijk voor DNB om effectief toezicht op D-Max te kunnen houden.

Toezichtkosten niet betaald

D-Max heeft bovendien in ieder geval sinds begin 2021 niet aan haar wettelijke verplichting tot het betalen van toezichtkosten voldaan. D-Max heeft namelijk haar toezichtkosten over 2020 en 2021 niet betaald. De betalingsregeling die voor de toezichtkosten over 2020 was aangeboden, is D-Max eveneens niet nagekomen.

Vergunningsintrekking

D-Max is als trustkantoor wettelijk verplicht om de eisen in de Wtt 2018 en het Btt 2018 na te leven. Deze wet- en regelgeving heeft onder meer als doel om witwassen en financieren van terrorisme via trustkantoren tegen te gaan.

Omdat D-Max als trustkantoor gedurende meerdere jaren niet aan haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan en haar toezichtkosten over meerdere jaren niet heeft betaald, heeft DNB de vergunning van D-Max op 21 oktober 2022 ingetrokken.

Er is tegen het intrekkingsbesluit geen bezwaar gemaakt. Nu de termijn van zes weken voor het maken van bezwaar is verstreken, is dat besluit onherroepelijk geworden.

Lees hieronder het volledige intrekkingsbesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot intrekking van de vergunning D-Max

215KB PDF
Download Besluit tot intrekking van de vergunning D-Max

Ontdek gerelateerde artikelen