Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

EBA-rapport over dekkingsniveau depositogarantie

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

De Europese Bankenautoriteit (EBA) heeft een evaluatie uitgevoerd van het dekkingsniveau van € 100.000 door het depositogarantiestelsel (DGS). DNB is samen met het Depositogarantiefonds de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie. Het rapport is een reactie op een verzoek om advies van de Europese Commissie.  

Gepubliceerd: 19 december 2023

Collega's wijzen naar computerscherm met grafiek

Huidige beschermingsniveau 

Met het huidige dekkingsbedrag van € 100.000 wordt op dit moment 96% van de in aanmerking komende depositohouders in de Europese Economische Ruimte (EER) volledig gedekt. Dit betekent dat, in het geval van een bankfalen, deze depositohouders het volledige bedrag op hun rekening(en) bij de omgevallen bank vergoed krijgen door het DGS. De 4% depositohouders die niet volledig gedekt zijn, zijn met name rechtspersonen. Zij houden in totaal meer dan de helft van het bedrag aan deposito’s aan in de EER. In Nederland is het percentage volledig gedekte depositohouders ongeveer 97%, zij houden in totaal ongeveer €600 miljard gegarandeerde deposito’s aan. In Nederland staat op die overgrote meerderheid van de rekeningen iets meer dan de helft van het totale bedrag aan voor het DGS in aanmerking komende deposito’s.  

Conclusies  

Op basis van de uitgevoerde analyse concludeert EBA dat er geen aanleiding is om het huidige dekkingsniveau van € 100.000 aan te passen. Een mogelijke ophoging van het dekkingsniveau leidt volgens de EBA weliswaar tot een beperkte positieve impact op financiële stabiliteit en consumentenbescherming. Immers, meer depositohouders zouden dan volledig beschermd zijn door het DGS. Anderzijds betekent een hoger dekkingsniveau dat er maar een beperkt aantal extra rekeninghouders volledig beschermd zouden zijn en er zou meer geld in het depositogarantiefonds moeten zitten, wat leidt tot hogere kosten voor de sector. De doelomvang van het fonds is namelijk een vast percentage (0,8%) van het totaal aantal gegarandeerde deposito’s bij Nederlandse banken. Bovendien leidt een verhoging tot een mogelijk hoger moreel risico, want depositohouders zijn bij een hoger dekkingsbedrag mogelijk minder geneigd het risico van het falen van de bank in acht te nemen bij het openen van een rekening. Tot slot concludeert EBA op basis van de analyse dat de gevolgen van een mogelijke uitbreiding van de bescherming naar overheden gering is. Dit type depositohouders wordt op dit moment (in Nederland en in de EER) uitgesloten van de bescherming door het DGS.  

Achtergrond rapport 

Het rapport presenteert de analyse door EBA van de gegevens die zijn opgehaald bij 28 EER-landen. De gegevens bestrijken de periode januari 2022 – augustus 2023.  

Het rapport levert een inhoudelijke bijdrage aan de herziening van het Europese afwikkelingsraamwerk voor banken en depositogarantie. Op 18 april 2023 heeft de Europese Commissie (EC) een voorstel gepubliceerd voor de herziening van dit raamwerk, het crisis management and deposit insurance framework (CMDI). In juni heeft de EC EBA verzocht inzicht te geven in deposito’s en depositohouders die momenteel volledig beschermd zijn, alsook gegevens over deposito’s van overheden. Hierbij heeft de EC gevraagd de impact van een mogelijke ophoging van het dekkingsbedrag naar € 150.000 en € 250.000 en daarnaast een verhoging naar € 1.000.000 alleen voor rechtspersonen te analyseren. 

Een kanttekening bij het rapport is dat het dekkingsniveau slechts één van de belangrijke elementen binnen het afwikkelingsraamwerk voor banken en depositogarantie is. Het rapport omvat geen holistische analyse van alle elementen tezamen. 

Publicatie  

EBA heeft het rapport ingediend bij de Europese Commissie en gepubliceerd op haar website.

Ontdek gerelateerde artikelen