Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken augustus 2023

Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2023. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Myanmar/Birma, Iran, ISIS (Da’esh) en Al Qaida, Guinee-Bissau, Oekraïne en sanctieregeling terrorisme 2007-II

Gepubliceerd: 01 september 2023

Laatste update: 04 september 2023

Schiphol

1.1         Myanmar/Birma

Op 24 augustus jl. heeft er een rectificatie plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma. Klik hier voor de rectificatie.

1.2         Iran

Op 24 augustus jl. heeft er een rectificatie plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Klik hier voor de rectificatie.

Op 4 augustus jl. heeft er een rectificatie plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Klik hier voor de rectificatie.

1.3         ISIS (Da’esh) en Al Qaida

Op 21 augustus jl. heeft er een rectificatie plaatsgevonden van “De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van — Bryan D’Ancona, Mesut Sekerci, Osama Mahmood, Faruq Al-Suri, Sami Al-Aridi, Jafar Dicko, Al Qaida op het Indiase subcontinent (AQIS), Hurras Al-Din (HaD) en Ansarul Islam personen en groepen, ondernemingen en entiteiten die onderworpen zijn aan bij Besluit (GBVB) 2016/1693 en Verordening (EU) 2016/1686 vastgestelde beperkende maatregelen. Klik hier voor de rectificatie.

Op 31 juli jl. heeft er een wijziging plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

1.4         Guinee-Bissau

Op 10 augustus jl. hebben er twee rectificaties plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Guinee-Bissau. Klik hier en hier voor de rectificaties.

Op 3 augustus jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Guinee-Bissau. Klik hier voor het besluit en hier voor de verordening.

1.5         Oekraïne

Op 3 augustus jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne. Klik hier en hier voor de (uitvoerings)besluiten en hier en hier voor de (uitvoerings)verordeningen.

1.6         Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 15 augustus jl. heeft er een wijziging plaatsgevonden betreffende sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 25 april 2017, nr. MinBuZa 2017.605523, tot aanwijzing van mevrouw Hafida Haddouch, geboren op 22 december 1991 te Delft, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

1.7         Wat DNB-instellingen moeten doen

 

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

1.8         Wat AFM-instellingen moeten doen

 

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen