Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken oktober 2023

Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Myanmar/Birma, Transnistrië van de Republiek Moldavië, Oekraïne, Niger, Burundi, ISIS (Da'esh) en Al Qaida, Guinee, Iran, Sudan, Nicaragua en proliferatie en het gebruik van chemische wapens.

Gepubliceerd: 01 november 2023

Haven Rotterdam

Myanmar/Birma

Op 26 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Transnistrië van de Republiek Moldavië

Op 26 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië. Klik hier voor het besluit.

Oekraïne

Op 24 oktober jl. hebben er twee rectificaties plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier en hier voor de rectificaties.

Niger

Op 23 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Niger. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit. 

Burundi

Op 23 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi. Klik hier voor het besluit. 

ISIS (Da'esh) en Al Qaida

Op 23 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. Klik hier voor het besluit.

Guinee

Op 23 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Guinee. Klik hier voor het besluit.

Iran

Op 16 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit. 

Op 9 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Iran. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit. 

Sudan

Op 9 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van activiteiten die de stabiliteit en de politieke transitie van Sudan ondermijnen. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Nicaragua

Op 9 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Proliferatie en het gebruik van chemische wapens

Op 9 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens. Klik hier voor het besluit.

Wat instellingen onder DNB-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat instellingen onder AFM-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen