Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Op 3 mei treedt de nieuwe beleidsregel ‘Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages’ in werking

Gepubliceerd: 02 mei 2022

DNB heeft haar Handhavingsbeleid bij niet-tijdige verstrekking van financiële rapportages door onder toezicht staande instellingen van 16 mei 2013 herzien. Deze is vervangen door de beleidsregel Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages van 30 maart 2022 (hierna: Handhavingsbeleid toezichtrapportages). Het Handhavingsbeleid toezichtrapportages is op 2 mei 2022 gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2022, 11493) en treedt op 3 mei 2022 in werking.

Wijze van indiening

In het Handhavingsbeleid toezichtrapportages zet DNB de wijze van indiening uiteen. Een instelling dient een toezichtrapportage digitaal in via een daarvoor door DNB ontwikkeld elektronisch rapportagesysteem (momenteel het Digitaal Loket Rapportages (DLR)). Een toezichtrapportage wordt als tijdig ingediend beschouwd indien deze uiterlijk op de bij of krachtens wettelijk voorschrift vastgestelde indieningsdatum en conform de door DNB bij het elektronisch rapportagesysteem vastgestelde wijze is ingediend. Hiervan is in beginsel sprake wanneer de toezichtrapportage in het elektronisch rapportagesysteem de status voldaan heeft gekregen. Indien een toezichtrapportage niet tijdig bij DNB is ingediend, overweegt DNB of het opleggen van een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opportuun is.

Last onder dwangsom

Onder het Handhavingsbeleid toezichtrapportages zet DNB uiteen dat DNB in beginsel een last onder dwangsom oplegt indien een instelling een toezichtrapportage niet tijdig indient. Daarbij geeft DNB een begunstigingstermijn van tien werkdagen waarbinnen de rapportage alsnog volledig moet worden ingediend. Na het verstrijken van de begunstigingstermijn wordt in beginsel een dwangsom verbeurd van EUR 1.250,- per volledige werkdag dat niet volledig aan de last is voldaan, met een maximum van EUR 12.500,-.

Bestuurlijke boete

Indien een instelling herhaaldelijk binnen een aaneengesloten periode van dertien maanden niet tijdig een toezichtrapportage indient, legt DNB in beginsel een bestuurlijke boete op. Onder herhaaldelijk verstaat DNB het binnen een aaneengesloten periode van dertien maanden voor de tweede maal niet tijdig indienen van een toezichtrapportage. De hoogte van de bestuurlijke boete bepaalt DNB aan de hand van het stappenplan als bedoeld in artikel 8 van het Handhavingsbeleid toezichtrapportages.