Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sancties tegen Rusland (stand 12 april)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 12 april 2022

Schip in de haven met hijskranen

De EU heeft op 8 april 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Belarus en Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending.

Ontwikkelingen situatie Oekraïne

De ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne volgen elkaar momenteel in hoog tempo op. Wij verwachten van instellingen dat zij ervoor zorgen hier van op de hoogte te blijven. Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij communiceren over deze ontwikkelingen. DNB vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor het volgende:

 • Er is een verbod opgenomen om te voorzien in de registratie, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust (het gaat hier om een Angelsaksische rechtsvorm en niet om een trustkantoor waar DNB een vergunning voor afgeeft) of een soortgelijke juridische constructie met als insteller van de trust of begunstigde: (i) Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, (ii) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, (iii) en aan bepaalde andere personen. Eveneens is er een verbod opgenomen om op te treden als of ervoor te zorgen dat een ander persoon optreedt als een trustee of begunstigde, indien de begunstigde een Russische staatsburger is, of een natuurlijk persoon is die woonachtig is in de Russische federatie of indien een rechtspersoon of entiteit gevestigd is in de Russische federatie, en voor aanverwante partijen.

Sancties tegen Rusland

In het licht van de aanhoudende aanvalsoorlog en wreedheden van Russische strijdkrachten in Oekraïne heeft de Raad besloten Rusland een vijfde pakket economische en individuele sancties op te leggen. Deze zijn op 8 april 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Het overeengekomen pakket omvat een reeks maatregelen die bedoeld zijn om de druk op de Russische regering en economie te versterken en om de middelen van het Kremlin voor de agressie te beperken.

Het pakket omvat onder meer:

 • Een verbod op de aankoop, invoer of overdracht van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen uit Rusland naar de EU vanaf augustus 2022.
 • Een verbod op toegang tot EU-havens voor schepen onder Russische vlag. Afwijkingen worden toegestaan voor landbouw- en voedingsproducten, humanitaire hulp en energie.
 • Een verbod voor Russische en Belarussische wegvervoerondernemingen om binnen de EU-goederen over de weg te vervoeren, ook in transit. Afwijkingen worden weliswaar toegestaan voor bv. farmaceutische en medische producten, landbouwproducten en levensmiddelen, waaronder tarwe, en voor vervoer voor humanitaire doeleinden.
 • Een nieuw uitvoerverbod voor vliegtuigbrandstof, kwantumcomputers, geavanceerde halfgeleiders, geavanceerde elektronica, software, gevoelige machineonderdelen en vervoersmaterieel, alsook een nieuw invoerverbod voor bijvoorbeeld hout, cement, meststoffen, visserijproducten en alcohol. De overeengekomen in- en uitvoerverboden vertegenwoordigen respectievelijk € 5,5 en € 10 miljard.
 • Gerichte economische maatregelen om bestaande maatregelen te versterken en mazen in de wetgeving te dichten, zoals: een verbod voor Russische ondernemingen om deel te nemen aan overheidsopdrachten in de lidstaten, geen financiële steun voor Russische overheidsorganen, een verbod op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva indien de cryptoactiva van de Russische onderdaan of in Rusland verblijvende natuurlijke persoon of in Rusland gevestigde rechtspersoon meer dan € 10 duizend bedraagt en een verbod op de verkoop van bankbiljetten en verhandelbare effecten in de officiële valuta's van de EU-lidstaten aan Rusland en Belarus of aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland en Belarus.

Voorts heeft de Raad besloten sancties op te leggen aan bedrijven waarvan de producten of technologie een rol hebben gespeeld in de invasie, aan belangrijke oligarchen en zakenlieden, hooggeplaatste Kremlin-functionarissen, personen die desinformatie verspreiden en informatie manipuleren en systematisch het verhaal van het Kremlin over de oorlogsagressie van Rusland in Oekraïne verspreiden, alsook aan de familieleden van reeds gesanctioneerde personen, om ervoor te zorgen dat de EU-sancties niet worden omzeild.

Bovendien wordt een volledig transactieverbod opgelegd aan vier grote Russische banken, die 23 procent van het marktaandeel in de Russische banksector vertegenwoordigen. Nadat deze banken eerder uit Swift werden verwijderd, zullen hun tegoeden nu ook worden bevroren, waardoor ze volledig van de EU-markten worden afgesneden.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft. In het kort verwacht DNB het volgende:

 • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
 • Als u constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), dan dient de instelling dit onverwijld aan DNB te melden. U gebruikt hiervoor een voorgeschreven meldformulier. Het meldformulier mailt u naar sancties@dnb.nl. Het meldformulier kan via deze pagina gedownload worden: Wegwijs in sanctieregelgeving.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden zelf de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. We realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 11 april jl. is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’