Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

FATF waarschuwingslijsten – update oktober 2023

Nieuwsbericht toezicht

De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Gepubliceerd: 07 maart 2023

ECB gebouw van buitenaf
 1. Jurisdictions under Increased Monitoring - 24 February 2023
 2. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 24 February 2023

High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action

De hoogrisicolanden ’high-risk jurisdictions’ laten ernstige tekortkomingen zien in hun aanpak ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT). De lijst van deze landen wordt aangeduid als de "zwarte lijst". Sinds februari 2020 heeft de FATF, in het licht van de COVID-19-pandemie, het beoordelingsproces voor landen op de lijst van high-risk jurisdictions gepauzeerd, aangezien de FATF al eerder heeft opgeroepen tot verscherpte maatregen ten aanzien van deze landen. Raadpleeg daarom de verklaring over deze landen die in februari 2020 is aangenomen. Hoewel de verklaring niet noodzakelijkerwijs de meest recente status van het AML/CFT regime in Iran en Noord Korea weerspiegelt, blijft de oproep van de FATF om actie te ondernemen tegen deze hoogrisicolanden van kracht.

Iran

In februari 2020 heeft FATF een hernieuwde oproep tot tegenmaatregelen tegen Iran doen uitgaan, omdat het land onvoldoende stappen zet om de ernstige tekortkomingen in haar AML/CFT regime aan te pakken. Tijdens de plenaire vergadering van oktober 2021 heeft de FATF bevestigd dat deze oproep tot tegenmaatregelen uit februari 2020 onverkort geldig is. De FATF blijft met name ernstige zorgen houden over het risico op terrorismefinanciering dat uitgaat van Iran en de dreiging die hiervan uitgaat op het internationale financiële stelsel.

Tegen deze achtergrond wijzen DNB en het Ministerie van Financiën instellingen op het aanhoudende belang van verscherpte maatregelen ten aanzien van transacties en zakelijke relaties gerelateerd aan Iran. Hierbij kan op basis van de aanbevelingen van de FATF gedacht worden aan het ex-ante verzamelen van aanvullende informatie over het doel en de beoogde aard van de transacties of zakelijke relaties en het verrichten van verscherpte monitoring door het verhogen van het aantal controles op transacties en zakelijke relaties en het selecteren van transactiepatronen die verder onderzocht worden.

Daarnaast wijzen DNB en het Ministerie van Financiën op het onverkorte belang om ongebruikelijke transacties met Iran onverwijld te melden bij FIU-Nederland. Bij de beoordeling of er sprake is van een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve meldindicator, dienen instellingen onder andere rekening te houden met geografische risicofactoren. Hieronder valt ook de betrokkenheid bij de transactie van partijen uit landen die worden aangemerkt als landen zonder effectieve AML/CFT systemen, zoals Iran.

Noord-Korea

De FATF blijft bezorgd over de serieuze tekortkomingen van Noord-Korea in zijn aanpak van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering en de serieuze bedreigingen die hiervan uitgaan op de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF houdt ook ernstige zorgen ten aanzien van de dreiging die uitgaat van Noord-Korea’s nucleaire proliferatie en proliferatiefinanciering. DNB en het Ministerie van Financiën wijzen erop dat verscherpte maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van Noord-Korea en het uitvoeren van transacties van/naar dit land nodig zijn, ook met oog op de beperkende maatregelen als gevolg van de VN en EU sanctiemaatregelen.

Rechtsgebied dat onderworpen is aan een oproep van de FATF aan zijn leden en andere rechtsgebieden om verscherpte maatregelen ten aanzien van cliëntenonderzoek toe te passen die in verhouding staan tot de risico’s die uit het rechtsgebied voortvloeien

Myanmar

In februari 2020 heeft Myanmar zich ertoe verbonden zijn strategische tekortkomingen aan te pakken. Het actieplan van Myanmar liep in september 2021 af.

In juni 2022 heeft de FATF er bij Myanmar sterk op aangedrongen het actieplan vóór oktober 2022 af te ronden, anders zou de FATF zijn leden oproepen en er bij alle rechtsgebieden op aandringen om verscherpte maatregelen ten aanzien van cliëntenonderzoek toe te passen bij zakelijke relaties en transacties met Myanmar. Gezien het aanhoudende gebrek aan voortgang en het feit dat een jaar na het verstrijken van de uiterste termijn van het actieplan de meeste actiepunten nog steeds niet zijn aangepakt, heeft de FATF besloten dat verdere actie overeenkomstig haar procedures noodzakelijk is, en roept de FATF haar leden en andere rechtsgebieden op om verscherpte maatregelen ten aanzien van cliëntenonderzoek toe te passen die in verhouding staan tot de risico’s die uit Myanmar voortvloeien. Daarbij dienen landen ervoor te zorgen dat geldstromen voor humanitaire hulp, legitieme activiteiten van de organisaties zonder winstoogmerk en overboekingen niet worden verstoord.

Myanmar dient zich in te blijven spannen om het actieplan uit te voeren om zijn tekortkomingen aan te pakken, onder meer door: (1) aan te tonen dat het inzicht in witwasrisico's op belangrijke gebieden is verbeterd; (2) aan te tonen dat onsite- en offsite-onderzoeken risicogebaseerd worden uitgevoerd en dat hundi-exploitanten worden geregistreerd en onder toezicht staan; (3) aan te tonen dat bij onderzoeken door rechtshandhavende instanties beter gebruik wordt gemaakt van financiële informatie en dat de FIU meer operationele analyses uitvoert en daarover meer informatie verspreidt; (4) ervoor te zorgen dat witwassen wordt onderzocht/vervolgd overeenkomstig de risico's; (5) aan te tonen dat transnationale gevallen van witwassen middels internationale samenwerking worden onderzocht; (6) aan te tonen dat opbrengsten van misdrijven, hulpmiddelen en/of goederen van vergelijkbare waarde in toenemende mate worden bevroren/in beslag worden genomen en aan het verkeer worden onttrokken (7) in beslag genomen bezittingen te beheren om de waarde van de in beslag genomen goederen te behouden totdat zij aan het verkeer worden onttrokken; en (8) aan te tonen dat gerichte financiële sancties in verband met financiering van proliferatie worden uitgevoerd.

De FATF dringt er bij Myanmar op aan zich in te spannen om zijn AML/CFT-tekortkomingen volledig aan te pakken. Myanmar blijft op de lijst staan van landen waarvoor een oproep tot actie geldt totdat het volledige actieplan is afgerond.

Jurisdictions under Increased Monitoring

Het document ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’ bevat een lijst met landen, die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem, maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken. Deze lijst bestaat uit de volgende landen:

 • Barbados
 • Bulgarije
 • Burkina Faso
 • Democratisch Republiek Congo
 • Fillipijnen
 • Gibraltar
 • Haïti
 • Jamaica
 • Jemen
 • Kameroen
 • Kroatie
 • Mali
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Oeganda
 • Senegal
 • Syrië
 • Tanzania
 • Turkije
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Vietnam
 • Zuid-Afrika
 • Zuid-Soedan

Marokko en Cambodja staan niet meer op de lijst.

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT maatregelen ten aanzien van deze landen de specifieke omstandigheden in acht nemen.