Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Rondetafelgesprek formalisering beoordelingsproces buy-in/buy-out CWO's

Nieuwsbericht toezicht

Afgelopen 2 oktober heeft een rondetafelbijeenkomst over buy-in/buy-out collectieve waardeoverdrachten (CWO’s) plaatsgevonden. Hier werd door DNB met vertegenwoordigers van bijna twintig verzekeraars en pensioenfondsen gesproken over het formaliseren van het beoordelingsproces voor buy-in/buy-out CWO’s. Zowel waarom DNB dit beoogt, als de wijze waarop DNB dit denkt te kunnen realiseren, werden hier besproken. De feedback neemt DNB mee bij het formuleren van haar guidance die binnenkort over dit onderwerp verschijnt.

Gepubliceerd: 01 december 2023

Overleg

Wat is een buy-in/buy-out?

Een collectieve waardeoverdracht houdt in dat de pensioenrechten en -aanspraken van deelnemers worden overdragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat wordt een buy-out genoemd als de ontvangende uitvoerder een verzekeraar is. Voorafgaand aan zo’n buy-out vindt doorgaans een herverzekering van deze pensioenrechten en -aanspraken plaats bij de betreffende verzekeraar. Dat wordt de buy-in genoemd. Ten behoeve van de buy-in betaalt het pensioenfonds een koopsom die wordt gefinancierd door (gedeeltelijke) liquidatie van de beleggingsportefeuille van het fonds. Met de buy-in/buy-out CWO wordt uiteindelijk gerealiseerd dat het fonds liquideert en alle pensioenrechten en -aanspraken overdraagt aan een verzekeraar.

Meer CWO’s verwacht

DNB heeft deze rondetafelbijeenkomst georganiseerd omdat er de komende jaren een toename wordt verwacht van buy-in/buy-out CWO’s. Met het oog op deze toename wordt vanuit DNB gewerkt aan formalisering van het beoordelingsproces van dit type CWO’s. Middels de rondetafelbijeenkomst wilde DNB de deelnemers uit de verzekerings- en pensioensector uitnodigen hun vragen en opmerkingen over dit onderwerp te delen, ten behoeve van nog te verschijnen guidance.

Vanuit twee perspectieven

Tijdens de rondetafelbijeenkomst zijn twee belangrijke thema’s besproken. Allereerst kwam het toezicht op buy-in/buy-out CWO’s vanuit het perspectief van toezicht op pensioenfondsen aan bod:

  • Fondsliquidaties met een CWO naar een verzekeraar (buy-out) worden momenteel gemeld aan DNB na het aangaan van de herverzekering van de pensioenrechten en -aanspraken (buy-in).
  • De (her)verdeling van middelen over (groepen van) deelnemers vindt plaats tijdens de buy-in. De betrokkenheid van DNB bij de buy-in is momenteel niet geformaliseerd.

In de tweede plaats is het toezicht op de buy-in/buy-out CWO’s vanuit het perspectief van toezicht op verzekeraars besproken. Hierbij kwamen de onderwerpen aan de orde die vanuit het verzekeringsperspectief tijdens het buy-in/buy-out proces onder andere worden beoordeeld:

  • Strategie, beleid, governance en pricing
  • Herverzekering langleven risico
  • Materialiteit van de CWO en van het overdragende pensioenfonds

Vragen verwerkt in Q&A

Gedurende de rondetafelbijeenkomst hadden de deelnemers de ruimte om vragen te stellen over het beoordelingsproces van de buy-in/buy-out CWO’s. In een constructieve sfeer bleek er bij de deelnemers begrip voor dat DNB het toezicht op de buy-ins wil formaliseren. Vragen van de deelnemers betroffen veelal verduidelijking van processen en praktische zaken betreffende het buy-in/buy-out proces. Enkele voorbeelden van deze vragen:

  • Kunnen de termijnen en tijdslijnen van het buy-in/buy-out proces verduidelijkt worden?
  • Hoe kan worden omgegaan met de mogelijke onduidelijkheid over de overnemende verzekeraar tijdens het melden van de buy-in?
  • Hoe verloopt het buy-in/buy-out proces als de buy-in ruimschoots voorafgaand aan de buy-out wordt beoogd?
  • Wat als een fonds nooit tot een buy-out komt na de buy-in?

De vragen die zijn gesteld tijdens de rondetafelbijeenkomst nemen we mee in een Q&A over het beoordelingsproces van buy-in/buy-out CWO’s. De onderwerpen waarop de vragen zich richten, zullen we waar nodig toevoegen of verduidelijken. Deze vragen en opinies vormen zo een leidraad voor eventuele aanpassingen in de concept Q&A.

Wij verwachten de guidance over buy-in/buy-out CWO’s op korte termijn te publiceren op de pagina Collectieve waardeoverdracht (dnb.nl). Mochten er voor de publicatie van de definitieve giudance nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met uw accounttoezichthouder of mailen naar cwo@dnb.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen