Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzekeraars hebben stappen gezet met integratie ‘duurzaamheid’, maar het merendeel is nog niet halverwege.

Nieuwsbericht toezicht

Een breed uitgezette self assessment onder verzekeraars laat zien dat de verzekeraars begonnen zijn met het anticiperen op de duurzaamheidstransitie. Hoewel een aantal verzekeraars al concrete stappen zet, blijkt dat het omzetten van de intentie naar concrete stappen nog bij velen achterwege blijft.

Gepubliceerd: 15 november 2023

Windmolens metc strijklicht

Self assessment ‘duurzaamheid’

DNB heeft bij ruim 20 verzekeraars een self assessment uitgezet met als doel om inzicht te verkrijgen in het ‘volwassenheidsniveau’ met betrekking tot de implementatie van duurzaamheid in de reguliere bedrijfsvoering.

Resultaten gepresenteerd

Tijdens de verzekeringsdag op dinsdag 14 november in Bussum zijn de resultaten van de self assessment aan de sector gepresenteerd en besproken.
In het rapport ‘op weg naar een duurzame balans’ (DNB – december 2021) werd nog geconcludeerd dat financiële instellingen duurzaamheidsrisico’s maar beperkt meenamen bij het beheersen van bestaande financiële risicocategorieën. Uit het presenteerde onderzoek blijkt nu dat er voortgang is geboekt met de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de bedrijfsvoering, maar ook blijkt dat de sector nog lang niet klaar is.

Strategie & Governance

Alle verzekeraars geven aan te zijn gestart met het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering op de eigen organisatie. Veel classificeren het volwassenheidsniveau echter nog als onvoldoende.

Het overgrote deel van de sector heeft minimaal een bestuurder verantwoordelijk gemaakt voor het thema ‘duurzaamheid’. Ook zetten veel verzekeraars in op het binnenhalen van kennis en expertise en betrekken zij de sleutelfuncties bij besluiten op dit onderwerp. Tegelijkertijd blijkt ook dat, ondanks dat veel verzekeraars klimaatplannen hebben gepubliceerd en commitments zijn aangegaan, het lastig is om die intenties om te zetten in concrete acties op het gebied van beleggingen en verzekeringen.

Risicomanagement

Alle verzekeraars geven aan gestart te zijn met het integreren van duurzaamheidsrisico’s in het risicomanagement van de instelling. Het blijkt echter ook dat het nog vaak ontbreekt aan concrete doelstelling, limieten en indicatoren om effectief te sturen op geïdentificeerde risico’s.

Vervolg acties

DNB is blij met de ingezette richting van de sector, maar is gelijk ook bezorgd over de verdere implementatie. Concrete doelstellingen, acties en mitigerende maatregelen ontbreken vaak nog.

In 2024 rolt DNB de self assessment sector breed uit, gaat door met verdiepende onderzoeken bij verzekeraars en zal bepalen waar in de komende jaren eventueel handhaving kan worden ingezet om voldoende mitigatie van deze risico’s te borgen. Daarom blijft DNB de sector monitoren en guidance geven en gaat in gesprek waar nodig.

Slides verzekeringsmiddag (inclusief grafieken met resultaten)

1,5MB PDF
Download Slides verzekeringsmiddag (inclusief grafieken met resultaten)

Ontdek gerelateerde artikelen