Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Vierde bijeenkomst Platform pensioentransitie: eerste ervaringen transitie, actualiteiten en invulling solidariteitsreserve

Nieuwsbericht toezicht

Op 7 maart 2024 werd de vierde bijeenkomst van het Platform pensioentransitie gehouden bij DNB. Er werd uitgebreid stil gestaan bij de eerste ervaringen met het transitieproces, actualiteiten en de opvolging van de bespreekpunten uit het vorige platform. Een nieuw bespreekpunt was de evenwichtige en effectieve invulling van de solidariteitsreserve. Hieronder vindt u een indruk van de eerste reflecties, een toelichting op het nieuwe bespreekpunt en een link naar het verslag.

Gepubliceerd: 19 maart 2024

Evenwichtige en beheerste transitie

Eerste reflecties transitieproces

Om met elkaar te leren en tot verbeteringen te komen, zijn ervaringen met het transitieproces uitgewisseld. De sector gaf aan graag in dialoog te blijven met de toezichthouders over hoe op onderdelen aan de wet kan worden voldaan. DNB wees op het belang van een compleet dossier. Een goede controle hierop versnelt het beoordelingsproces. In het verlengde hiervan vroeg DNB ook aandacht voor de onderbouwing van de gemaakte keuzes.

Evenwichtige en effectieve invulling solidariteitsreserve

Er is in de sector behoefte aan meer duidelijkheid over wanneer is voldaan aan de wettelijke eisen over de invulling van de solidariteitsreserve. DNB heeft geconstateerd dat de invulling van de solidariteitsreserve fonds-specifiek is. Het is daarom niet mogelijk om in algemene zin aan te geven of een bepaalde invulling van de reserve aan de wet voldoet. Dat moet per fondssituatie worden bepaald.

Er zijn twee vervolgstappen afgesproken. DNB zal op basis van de beoordeling van de eerste invaarmeldingen een terugkoppeling geven van de bevindingen over de invulling van de reserves. Daarnaast gaat de Pensioenfederatie op zoek naar een fonds waarvan de invulling van de solidariteitsreserve ter beoordeling aan DNB kan worden voorgelegd. Het gaat hierbij om de invulling van de solidariteitsreserve inclusief de onderbouwing en besluitvorming.

Opzet platform

Het Platform pensioentransitie is een periodiek overleg tussen de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, zes geselecteerde pensioenuitvoerders, AFM en DNB. Het doel van het platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie. Naast de genoemde casussen worden hiertoe ook actualiteiten uitgewisseld.

De onderwerpen worden in een open en constructieve dialoog besproken en leiden tot concrete opvolging. Op deze manier draagt het platform bij aan het realiseren van een succesvolle transitie naar het nieuwe stelsel. Doordat de brancheorganisaties de onderwerpen in overleg met de leden opstellen, kunnen ook uitvoerders die niet direct bij het platform betrokken zijn onderwerpen aandragen.

Volgende bijeenkomst

Een volgend platform staat gepland op 25 juni 2024 bij de AFM.

Verslag Platform Pensioentransitie 7 maart 2024

2,6MB PDF
Download Verslag Platform Pensioentransitie 7 maart 2024