Update PSD2

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

Op 19 februari 2019 is PSD2 in Nederland in werking getreden. Partijen kunnen nu bij DNB een PSD2-vergunning aanvragen.

PSD2

Partijen kunnen vanaf nu een aanvraag voor een vergunning voor het verrichten van nieuwe betaaldiensten onder PSD2 indienen bij DNB. Meer informatie over de aanvraag vindt u op de website van DNB.

Voorlopige vergunning

Sinds 6 juli 2018 was het mogelijk om een voorlopige PSD2-vergunning aan te vragen bij DNB. Via het Digitaal Loket Toezicht hebben twintig partijen met interesse zich gemeld. Zes van deze partijen hebben daadwerkelijk een voorlopige vergunningaanvraag gedaan en de andere veertien partijen hebben aangekondigd dat binnenkort te doen.

Samenwerkingsprotocol

DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben op 22 februari 2019 een samenwerkingsprotocol ondertekend om effectief en efficiënt toezicht te houden op de naleving van PSD2. In het protocol is vastgelegd dat DNB en de AP informatie uitwisselen die van belang is voor de uitoefening van de toezichtstaken in het kader van PSD2. Zo delen DNB en de AP informatie over vergunningaanvragen van bedrijven die zich bezighouden met de verwerking van persoonsgegevens, informatie over incidenten (zoals datalekken) en andere signalen bij betaaldienstverleners. Dat laatste gebeurt zo veel mogelijk zonder dat de gegevens te herleiden zijn tot de signaalgever, klager of verzoeker.

EBA Guidelines en RTS’en gerelateerd aan PSD2

Met de inwerkingtreding van PSD2 in Nederland zijn ook diverse guidelines en RTS’en van European Banking Authority (EBA) in Nederland van kracht. Zo moeten betaaldienstverleners vanaf nu incidenten melden op grond van de ‘Guidelines on major incident reporting under PSD2’. Betaaldienstverleners melden deze incidenten bij DNB via het Digitaal Loket Toezicht, tenzij expliciet is aangegeven dat op andere wijze moet worden gemeld. Een overzicht van de guidelines vindt u op Open Boek Toezicht.

EBA Guidelines on fraud reporting

DNB heeft besloten dat de ‘Guidelines on fraud reporting under PSD2’ voor Nederlandse betaaldienstverleners per 1 juli 2019 gaan gelden. Dit zijn guidelines voor een reguliere statistische rapportage over vastgestelde fraudecijfers bij betalingstransacties bij betaalinstellingen, banken en vrijgestelde betaaldienstverleners. DNB heeft richting EBA een intentie tot ‘comply’ aangegeven per 1 juli 2019. Dit betekent dat betaaldienstverleners de facto begin 2020 voor het eerst zullen moeten rapporteren over de tweede helft van 2019. Met de ingangsdatum van 1 juli 2019 wordt voorkomen dat instellingen moeten rapporteren over een periode waarin PSD2 in Nederland nog niet in werking was getreden.

Spaarrekeningen onder PSD2

Het Europese Hof heeft onlangs een uitspraak gedaan over spaarrekeningen onder PSD1. Het Hof heeft geoordeeld dat spaarrekeningen met een vaste tegenrekening in de casus die voorlag niet als betaalrekening moeten worden gezien. Omdat deze uitspraak is gedaan op grond van PSD1 is nog onduidelijk wat de uitspraak betekent voor PSD2, met name voor de vraag of banken wel of geen toegang tot spaarrekeningen met vaste tegenrekeningen zouden moeten geven aan rekeninginformatie- en betaalinitiatiedienstverleners. De minister van Financiën heeft aangegeven de vraag naar de betekenis voor PSD2 te zullen voorleggen aan de Europese Commissie om zo een gelijk speelveld te creëren. Met de minister wacht DNB de uitspraak van de Commissie af.

> Terug naar de Nieuwsbrief