Banken leveren input op concept guidance transactiemonitoring

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Met de feedback uit drie rondetafelbijeenkomsten past DNB de guidance transactie-monitoring aan; de definitieve versie volgt zo spoedig mogelijk.

De Nederlandsche Bank

Transactie-monitoring

Transactiemonitoring en het onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie zijn essentiële maatregelen om integriteitrisico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. DNB constateerde vorig jaar in een onderzoek dat veel onderzochte banken hun transactiemonitoringsproces nog onvoldoende op orde hebben. In de guidance biedt DNB handvatten voor banken om hun transactiemonitoring te verbeteren.

Feedback van de banken

In de eerste twee bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de bancaire sector (eerste- en tweedelijnsverantwoordelijken voor transactiemonitoring) is DNB het gesprek aangegaan om feedback te krijgen over de concept guidance. De guidance om te komen tot een verdere verbetering van het transactiemonitoringsproces werd verwelkomd door de deelnemers.

Op een aantal onderdelen ziet de sector ruimte voor aanscherping, te weten:

  • het verduidelijken, aanpassen en consistent gebruiken van gebruikte terminologieën als targets, typologieën en indicatoren;
  • het verduidelijken van de schematische weergave van het proces;
  • expliciet benoemen dat transactiemonitoring risicogebaseerd kan plaatsvinden;
  • het nog concreter maken van voorbeelden in de tekst, waaronder de business rules in het transactiemonitoringssysteem en voorbeelden hoe om te gaan met alerts.

Feedback van de experts

In de derde bijeenkomst ging DNB in gesprek met de experts op het gebied van transactiemonitoring (consultants, data-experts, vertegenwoordigers uit de wetenschap en FIU). Hierbij gaven de experts aan:

  • de noodzaak het maatschappelijk belang van het melden van ongebruikelijke transacties te benadrukken;
  • het belang om het volwassenheidsmodel en de hierin opgenomen kwalificaties verder aan te scherpen;
  • dat datakwaliteit een essentiële voorwaarde is om te komen tot een adequate transactiemonitoring. Daarbij kan in de guidance meer aandacht worden gegeven aan de omgang met look back en backtesting;
  • dat geavanceerde datatechnieken een goede stap voorwaarts zijn, maar dat deze periodiek gemonitord en gevalideerd moeten worden;
  • meer praktijkvoorbeelden van onverwijld melden op te nemen in de guidance.

Vervolg

DNB kijkt positief terug op de bijeenkomsten en de gegeven inhoudelijke feedback en wil graag alle deelnemers hiervoor bedanken. De komende weken zal DNB de feedback beoordelen en verwerken in de definitieve guidance. Het streven is om deze nog voor de zomer te publiceren.

> Terug naar de Nieuwsbrief