DNB doet jaarlijkse uitvraag integriteitsrisico’s in de financiële sector

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

DNB vraagt banken, betaalinstellingen en money transferkantoren een online vragenlijst in te vullen over integriteitrisico’s waaronder witwassen en terrorismefinanciering.

Geen parallel run, wel Solvency II-meting

Deze jaarlijkse uitvraag maakt onderdeel uit van een crosssectoraal onderzoek naar integriteitrisico’s in de financiële sector. Money transferinstellingen moeten de vragenlijst uiterlijk 14 juli 2017 bij DNB indienen. Voor banken en betaalinstellingen is de sluitingstermijn 1 augustus 2017. DNB zal toezien op een tijdige aanlevering van gegevens.

Integriteitrisico’s

De vragen gaan onder meer over de klanten, producten en transacties van financiële instellingen die hogere integriteitrisico’s met zich brengen. Ook zijn er vragen over de beheersmaatregelen om deze integriteitrisico’s te verkleinen.

Risicoprofielen

Aan de hand van de opgevraagde gegevens kan DNB een integriteitrisicoprofiel van instellingen en van de sectoren bepalen. Op basis daarvan stelt DNB een risicogebaseerd programma op voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctieregelgeving en de bepalingen over de integere bedrijfsvoering in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De ingevulde vragenlijsten bieden DNB input voor de keuze van haar onderzoeksthema’s in het integriteittoezicht voor 2018. De risicogebaseerde aanpak vloeit vooruit uit internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF) en Europese financiële toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA)

Terugkoppeling

DNB zal de resultaten van de vragenlijsten onder meer terugkoppelen in haar on-site onderzoeken bij instellingen.

> Terug naar de Nieuwsbrief