Toezicht op de herziene Wwft

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019

Uit de herziene Wwft die op 25 juli 2018 inwerking is getreden, volgt onder meer dat financiële instellingen maatregelen nemen om hun risico’s op witwassen en terrorismefinanciering vast te stellen en te beoordelen.

Beperkte blik op fiscale risico’s

DNB ziet erop toe dat financiële instellingen aan de nieuwe verplichtingen van deze wet voldoen en hun beheersmaatregelen hebben ingericht volgens de herziene Wwft. Een van de verplichtingen die voortvloeit uit de herziene Wwft is dat financiële instellingen een risicoanalyse opstellen. Deze verplichting geldt ook voor bijkantoren van buitenlandse banken. DNB verwacht dat deze analyse integraal onderdeel is van uw systematische integriteitrisicoanalyse, voor zover die op uw instelling van toepassing is.

Ook stelt de herziene Wwft verplicht dat instellingen één van de dagelijks beleidsbepalers eindverantwoordelijkheid geven voor de naleving van de Wwft normen. DNB toetst op welke wijze instellingen invulling geven aan deze wettelijke verplichting.

DNB is op dit moment bezig met een herziening van Leidraad Wwft/Sw en zal deze de komende periode ter consultatie voorleggen.

Presentatie

Onlangs gaf DNB een uitgebreide presentatie over de consequenties van de herziene Wwft aan de aangesloten leden van de Foreign Banker’s Association (FBA). De slides bij die presentatie kunt u hieronder downloaden.

> Terug naar de Nieuwsbrief