Update COVID-19

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft grote maatschappelijke impact met zware gevolgen voor de volksgezondheid. Ook voor de financiële sector zijn de gevolgen groot. DNB heeft in de afgelopen weken maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Gaag informeren wij u over de maatregelen voor banken.

Cijfers

Significante impact

Het coronavirus heeft een significante impact op de economie. Deze schok vindt in eerste instantie plaats in de reële economie en vertaalt zich dan naar de financiële sector en markten. Om de economische impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren. Ondanks de moeilijke tijden speelt de financiële sector op dit moment een belangrijke rol in het ondersteunen van de economie. DNB houdt samen met de autoriteiten in binnen- en buitenland de situatie nauwgezet in de gaten en speelt tijdig in op de ontwikkelingen.

De financiële sector wordt op dit moment op verschillende manieren geraakt. In de eerste plaats door de praktische beperkingen waar instellingen zelf mee te maken hebben. Zo moeten veel medewerkers vanuit huis werken. Instellingen hebben hun business continuity plannen geactiveerd. Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt en mensen die verantwoordelijk zijn voor dezelfde kritieke functies werken niet meer fysiek samen. Op deze manier kan de cruciale dienstverlening doorgaan.

Daarnaast zijn er de financiële gevolgen die bij ieder onderdeel van de sector op een eigen manier gevoeld worden. In de afgelopen weken zijn door DNB, en andere nationale en internationale autoriteiten, maatregelen genomen die de financiële sector moeten helpen om hun kritieke functie in deze tijden, het ondersteunen van de reële economie, zo goed mogelijk uit te kunnen blijven oefenen. Daarnaast is het toezichtcontact met instellingen geïntensiveerd. Instellingen worden ook opgeroepen om tijdig eventuele problemen te melden bij de toezichthouder.

Hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen, en wat daarmee de uiteindelijke gevolgen voor de financiële sector zijn, is nu niet te voorspellen. DNB houdt de optie open om verdere maatregelen te nemen als de situatie daarom vraagt. Hierover zullen wij u – wanneer dit van toepassing is – uiteraard dan nader informeren.

Hieronder leest u over de maatregelen voor banken.

  • Kapitaal verlichtende maatregelen
  • Operationele maatregelen
  • Doorlopende verantwoordelijkheid ten aanzien van witwascontrole
  • Verder uitstel indientermijn Vragenlijst Integriteitsrisico’s 2020

Hou voor een actueel overzicht ook onze website in de gaten: www.dnb.nl/corona.

Kapitaal verlichtende maatregelen

In de afgelopen weken zijn door DNB en de ECB (in overleg met o.a. EBA en het BCBS) belangrijke kapitaal verlichtende maatregelen genomen die banken in staat moeten stellen extra financiering aan de economie te geven. Zo is besloten dat banken gebruik mogen maken van hun P2G, kunnen banken aan P2 vereisten voldoen met kapitaal van lagere kwaliteit, zijn de systeembuffers voor Nederlandse grootbanken verlaagd en de implementatie van een vloer voor de risicoweging van hypotheken tijdelijk uitgesteld. Daarnaast is door de ECB besloten nieuwe TRIM en interne modellen gerelateerde beslissingen uit te stellen en banken zes maanden langer de tijd te geven om te voldoen aan eerder oplegde verbeteringen aan hun interne modellen.

Door deze maatregelen zijn banken beter in staat om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op te vangen. Dit vrijvallende kapitaal dient te worden gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen. Deze maatregelen dienen niet te worden gebruikt voor uitbetaling van dividend of variabele beloningen of de inkoop van eigen aandelen. DNB ondersteunt dan ook volledig de aanbeveling die de ECB op 27 maart jl. heeft uitgebracht waarin banken worden opgeroepen om ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividend uit te betalen over 2019 en 2020 en geen eigen aandelen in te kopen. Deze oproep is op 31 maart ook door EBA herhaald. Het is positief om te zien dat een aanzienlijk deel van de banken hier al gehoor aan heeft gegeven.

Operationele maatregelen

Daarnaast zijn diverse operationele maatregelen getroffen. Zo zijn enkele data uitvragen uitgesteld en wordt banken voor bepaalde rapportages langer de tijd gegeven om deze aan te leveren. Banken zijn hierover individueel per brief geïnformeerd.

Het blijft echter van belang dat risico’s, juist in deze tijden, goed worden gemeten. Banken dienen er daarom naar te blijven streven om tijdig en volledig te rapporteren. Banken worden opgeroepen om tijdig hun toezichthouder te informeren over problemen waar zij tegenaan lopen. Een open dialoog is belangrijk.

Bovenstaande omvat niet alle maatregelen die tot op heden op nationaal, Europees of mondiaal niveau zijn genomen. Inmiddels is een overzicht van de genomen kapitaal verlichtende en operationele maatregelen gepubliceerd op de DNB website. Dit overzicht zal periodiek worden geüpdatet om eventuele nieuwe maatregelen toe te voegen.

Doorlopende verantwoordelijkheid ten aanzien van witwascontrole

Naast het ondersteunen van de economie, hebben banken in deze tijd ook nog altijd te maken met doorlopende verantwoordelijkheden. Eén van deze verantwoordelijkheden is ten aanzien van financiële criminaliteit. Het blijft ook in de huidige tijd van belang dat banken erop toe zien dat het financiële systeem niet misbruikt wordt voor witwassen of terrorismefinanciering. Hierbij is het van belang om rekening te houden met nieuwe risico’s en patronen op het gebied van financiële criminaliteit die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Verder uitstel indientermijn Vragenlijst Integriteitsrisico’s 2020

Op 31 maart 2020 is de Vragenlijst Integriteitsrisico’s 2020 uitgestuurd aan alle banken. In verband met de Corona-beperkende maatregelen die de overheid heeft getroffen was de termijn voor beantwoording daarvan, die stond op 12 mei reeds verlengd tot 26 mei 2020. Vanwege de berichtgeving van het kabinet op 31 maart jl., betreffende de verlenging van de bovengenoemde maatregelen heeft DNB besloten de indientermijn voor alle banken nogmaals te verlengen. Dat betekent concreet dat deze datum opschuift naar 15 juni 2020. De verwachting is dat met het verlengen van deze termijn geen gebruik zal hoeven te worden gemaakt van de individuele mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om verlenging van de termijn.