Klimaatrisico’s op de agenda bij toetsingen

Nieuwsbericht
Datum 30 november 2020

Klimaat- en milieugerelateerde risico’s worden vanaf volgend jaar een standaardonderdeel van de personentoetsingen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen

klimaatrisicos

Financiële instellingen moeten in toenemende mate rekening houden met de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie. In de MVO visie DNB 2020 en de Toezicht Vooruitblik 2020 hebben we aangekondigd dat we de beheersing van klimaat- en milieugerelateerde risico’s gaan integreren in toetsingen. Daarbij zal worden aangesloten bij de eerder door DNB gepubliceerde rapporten, good practices, Q&A’s en factsheets op het gebied van deze risico’s bij financiële instellingen. 

Concreet betekent dit dat klimaat- en milieugerelateerde risico’s prominenter in toetsingsgesprekken aan de orde zullen komen. Een kandidaat bestuurder, commissaris of toezichthouder kan bijvoorbeeld worden gevraagd naar zijn of haar kennis over klimaat- en milieugerelateerde risico’s, relevante wetgeving op dit gebied en de impact daarvan in de context van de instelling. Daarnaast vraagt DNB de instelling bij het indienen van het toetsingsdossier een toelichting te geven op de kennis en ervaring van de kandidaat op het gebied van klimaat- en milieugerelateerde risico’s, bijvoorbeeld in de besluitvorming en overwegingen bij de benoeming en/of in de toelichting bij de geschiktheidsmatrix. 

Verwachtingen

Bij het beoordelen van de geschiktheid hanteert DNB de geschiktheidsonderwerpen A t/m E zoals opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid 2012. Van een kandidaat bestuurder, commissaris of toezichthouder zal o.a. worden verwacht dat hij of zij:

  • kan aangeven wat onder klimaat- en milieugerelateerde risico’s wordt verstaan
  • op de hoogte is van relevante wet- en regelgeving, inclusief rapportage verplichtingen t.a.v. deze risico’s
  • weet hoe en is in staat deze risico’s te identificeren, monitoren en beheersen
  • weet hoe en waar de verantwoordelijkheden voor deze risico’s zijn belegd binnen de instelling
  • de impact van klimaat- en milieugerelateerde risico’s in de specifieke context van de instelling begrijpt en voorbeelden kan noemen
  • strategie en beleid kan vormen t.a.v. de belangrijkste klimaat- en milieugerelateerde risico’s
  • verantwoordelijkheid neemt bij het realiseren van een adequate beheersing van deze risico’s (voor (dagelijkse of mede-) beleidsbepalers)
  • toeziet op een adequate beheersing van deze risico’s (voor interne toezichthouders)
  • in voldoende mate beschikt over de competenties die relevant zijn voor het agenderen, identificeren, monitoren en beheersen van deze risico’s, zoals helikopterzicht, leiderschap, onafhankelijkheid, omgevingssensitiviteit, strategische sturing en verantwoordelijkheid.

Bij de toetsing wordt rekening gehouden met de specifieke functie, de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de instelling en de samenstelling en het functioneren van het collectief. Zo verwachten we van een bestuurder die verantwoordelijk is voor het risicobeheer binnen de onderneming, diepgaandere kennis, ervaring en competenties op de genoemde elementen dan een bestuurder met een meer algemene portefeuille. Gedurende het themajaar zal worden bekeken in welke mate aandacht voor klimaat- en milieugerelateerde risico’s bij toetsingen kan worden bestendigd. 

Meer informatie

Binnenkort verschijnt er op de website van DNB een themapagina met onder meer informatie over klimaat- en milieugerelateerde risico’s. Voor vragen of opmerkingen over klimaat- en milieu gerelateerde risico’s bij toetsingen kunt u terecht bij het Expertisecentrum Toetsingen van DNB via toetsing.expertisecentrum@dnb.nl.  

Terug naar de Nieuwsbrief