Stakeholders over toezicht: bevindingen & follow-up

Nieuwsbericht
Datum 27 oktober 2016

Dat DNB meer de dialoog aangaat wordt alom gewaardeerd. Maar de transparantie kan beter, aldus de bestuurders van financiële instellingen.

Gedrag en cultuur

Onderzoek 
In een schriftelijke, anonieme enquête gaven 432 bestuurders hun mening over het toezicht van DNB. Dit onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Cees van Riel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook zijn er gesprekken gevoerd met bestuurders en vertegenwoordigers van pensioenfondsen, verzekeraars, banken en trustkantoren en daarnaast met de AFM, het ministerie van Financiën en andere stakeholders. DNB gebruikt de onderzoeksbevindingen om haar toezicht te versterken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen én de follow-up.  

Algehele indruk
Over de gehele linie is de waardering voor DNB en haar toezicht gestegen sinds de vorige meting. Terwijl de waardering onder de banken sterk toenam, bleef die gelijk onder pensioenfondsen en verzekeraars en daalde die onder de trustkantoren. De stakeholders vinden dat DNB goed op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de sector en vasthoudend is bij het signaleren en bespreken van risico’s. De respondenten voelen zich serieus genomen in de toezichtgesprekken. Ook zijn de stakeholders te spreken over het toezicht op gedrag en cultuur.  

Dialoog
De respondenten waarderen dat DNB meer de dialoog aangaat, luistert naar feedback uit de sector en daarmee aan de slag gaat. Een voorbeeld is het toetsingsproces: dat heeft DNB op een aantal punten versterkt, nadat zij uitgebreid onderzoek deed naar de beleving van het toetsingsproces door bestuurders en hierover in dialoog ging met de sector.   

Meer transparantie gevraagd
Tegelijkertijd zijn er ook kritische noten. De bestuurders verwachten meer transparantie in het toezichtproces. Zij willen dat DNB duidelijker communiceert over het doel en de samenhang van uitvragen en onderzoeken. En dat DNB duidelijk toelicht waarom zij een bepaald onderzoek wil doen bij de betreffende instelling. De communicatie kan beter in het gehele onderzoekstraject: van de aankondiging tot de terugkoppeling. Ook vinden de stakeholders dat het niet altijd duidelijk is wat DNB verwacht van een instelling wanneer er sprake is van open normen. En een aantal stakeholders ziet ruimte voor verbetering in de afstemming en samenwerking tussen DNB-accountteams en expertisecentra.  

Aandachtspunten banken
De banken waarderen dat DNB duidelijk aangeeft welke resultaten ze moeten boeken in de beheersing van specifieke risico’s. Ook de alertheid op integriteitsrisico’s wordt door de banken gewaardeerd. Banken ervaren het ECB-toezicht teveel als ‘one size fits all’: zij menen dat er te weinig aandacht is voor typisch Nederlandse verschijnselen en verschillende bedrijfsmodellen. Ook ervaren zij het ECB-toezicht als te intensief en gedetailleerd.  

Follow-up
DNB waardeert de feedback en herkent zich in veel van de geuite positieve en negatieve punten. DNB wil hier als volgt follow-up aan geven:

1.  Duidelijke communicatie over onderzoeken. DNB gaat voortaan meer duidelijkheid geven over het onderzoeksdoel, de samenhang met andere onderzoeken en waarom een instelling in de groep te onderzoeken instellingen valt.

2.  Maatregelen om de samenwerking te verbeteren tussen toezichthouders in eigen huis: de accounttoezichthouders voor een specifieke instelling én de toezichthouders voor specifieke risico’s. Denk aan een betere coördinatie en afstemming binnen DNB.

3.  Het level playing field en de harmonisatie van het Europese toezicht zullen ook in de toekomst leiden tot een meer uniforme en intensieve toezichtaanpak. Onbedoelde effecten en inconsistenties in regelgeving blijven de aandacht houden en worden meegenomen in een toezichtonderzoek in 2017.   

> Terug naar de Nieuwsbrief