Mifid II: vvgb-aanvragen voor gekwalificeerde deelneming

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Vanaf 2018 is een vvgb nodig voor een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming die onder de gewijzigde regelgeving (Mifid II) valt. Om tijdig de vereiste vvgb te hebben, dient u de informatie voor een aanvraag al vóór 1 augustus 2017 digitaal bij DNB aan te leveren.

Logo MiFID II

Op grond van de gewijzigde Europese richtlijn nr. 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II) wordt een groep beleggingsondernemingen met een zetel in Nederland die nu nog niet vergunningsplichtig is wel vergunningsplichtig. Dit betekent ook dat voor een gekwalificeerde deelneming in deze beleggingsondernemingen een vvgb nodig zal zijn vanaf 2018. Als u een aandelenbelang of een zeggenschapsbelang van 10% of meer heeft in een Nederlandse beleggingsonderneming die onder MiFID II valt, dan heeft u vanaf 3 januari 2018 voor die gekwalificeerde deelneming een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van DNB nodig.

Om tijdig te beschikken over een vvgb, moet vóór 1 augustus 2017 alle informatie voor een aanvraag voor een vvgb digitaal zijn ingediend bij DNB. Het Digitaal Loket Toezicht van DNB is daarvoor beschikbaar. De procedure voor het verkrijgen van deze vvgb in het kader van MiFID II wijkt af van de reguliere procedure. Omdat deze regelgeving nog niet in werking is getreden, zal de door u ingediende informatie pas op een later moment als een formele aanvraag in behandeling worden genomen. Om tijdig over de nodige vvgb te kunnen beschikken, wordt de beoordeling van de informatie al dit jaar door DNB uitgevoerd. Daarvoor geldt de volgende procedure:  

  • Indien u alle informatie voor uw vvgb-aanvraag vóór 1 augustus 2017 digitaal indient, kan DNB deze in beginsel vóór 3 januari 2018 beoordelen. Zodra DNB uw aanvraag heeft beoordeeld, wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst hiervan. U ontvangt vervolgens in beginsel op 3 januari 2018, dus zodra de gewijzigde regelgeving in werking is getreden, het formele besluit. Als er zich tussen het indienen van de informatie voor de aanvraag en 3 januari 2018 nog wijzigingen voordoen die relevant zijn voor het behandelen van de aanvraag, dient u ons hier direct over te informeren. In dat geval kan het besluit over de verlening van de vvgb mogelijk pas ná 3 januari 2018 worden genomen.
  • Indien u de informatie voor de aanvraag na 1 augustus 2017 indient, kan DNB niet garanderen dat deze aanvraag op 3 januari 2018 is behandeld. U beschikt dan mogelijk niet op tijd over een verklaring van geen bezwaar.  

Houdt u er rekening mee dat u voor indiening van de informatie bij het Digitaal Loket een eHerkenningsmiddel nodig heeft van niveau 3. Vraag deze dus tijdig aan via www.eherkenning.nl . Er zijn diverse aanbieders van eHerkenningsmiddelen. Aan het aanvragen van een eHerkenning zijn kosten verbonden.

> Terug naar de Nieuwsbrief