Nieuwsbrief Beleggingsondernemingen april 2015

Nieuwsbericht
Datum 10 april 2015

In dit nummer: Nieuwsbrief in het teken van CRD IV-rapportages; Berekening Vastekosteneis; Intragroepposities; Samenstelling van het minimum eigen vermogen; Rapportage voor een AIFMD-beheerder die ook beleggingsdiensten verricht; Beheerd vermogen; Overige aandachtspunten.

Nieuwsbrief in het teken van CRD IV-rapportages

Beleggingsondernemingen moeten sinds 1 januari 2014 volgens de nieuwe CRR en CRD IV vereisten via eLine aan DNB rapporteren. Deze regelgeving stelt hoge eisen aan de prudentiële rapportages. Omdat DNB ziet dat de kwaliteit van deze rapportages nog aanzienlijk kan verbeteren, is deze nieuwsbrief geheel gewijd aan de rapportage volgens CRR en CRD. Lees meer

Cijfers

Berekening Vastekosteneis

Voor de meeste beleggingsondernemingen is de vastekosteneis de hoogste solvabiliteitseis. Een beleggingsonderneming moet de vastekosteneis berekenen in overeenstemming met de regulatory technical standard fixed overhead (RTS). Hieronder leest u meer over de berekening van de vastekosteneis. Lees meer

Intragroepposities

DNB ziet dat in de eLine-rapportage de intragroepposities niet of onjuist worden verantwoord. Daarom gaat DNB hieronder in op intragroepposities en wanneer deze posities verminderd moet worden van het CET1 kapitaal. Lees meer

Peilstok

Samenstelling van het minimum eigen vermogen

Tussentijdse winsten of einde jaarwinsten, die nog niet door een externe accountant zijn geverifieerd, mogen geen deel uitmaken van het CET1 kapitaal. Pas als de externe accountant ze heeft geverifieerd, via een daartoe opgestelde controle- of beoordelingsverklaring, mogen deze winsten worden meegeteld voor het CET1 kapitaal. Hiervan dient ieder kwartaal de Verklaring aan DNB overlegd te worden. Lees meer

Rapportage voor een AIFMD-beheerder die ook beleggingsdiensten verricht

Het is voor sommige AIFMD-beheerders toegestaan om, na expliciete goedkeuring door de AFM, een beperkt aantal (neven) beleggingsdiensten uit te voeren. Wel moeten deze beheerders aan dezelfde eisen voldoen als een beleggingsonderneming die dezelfde beleggingsdiensten uitvoert. Lees meer

Onderzoek

Beheerd vermogen

In de rapportage dient op de Verklaring onder andere het totaal beheerd vermogen door de instelling te worden ingevuld. Tot op heden moesten deze cijfers alleen in het vierde kwartaal worden ingevuld. Vanaf de rapportage over het vierde kwartaal 2014 verzoekt DNB het totaal beheerd vermogen elk kwartaal in te vullen. Lees meer

Overige aandachtspunten

Hieronder vindt u nog een aantal korte aandachtpunten aan de rapportage. Lees meer

Intragroepposities