Tijdige aanlevering rapportages

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2015

DNB verzoekt de volgende stukken tijdig te verstrekken: gecertificeerde jaarrekening, accountantsverslag en management letter.

DNB vraagt aandacht voor de eisen die artikel 4:85, eerste lid, Wft, stelt aan de gecertificeerde jaarrekening. Op grond van dit artikel dient elke beleggingsonderneming binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de Autoriteit Financiële Markten haar jaarrekening, inclusief de controleverklaring van een externe accountant (Wta-vergunninghoudend) te verstrekken. DNB ontvangt hiervan graag een kopie via: natin-bobi@dnb.nl

DNB verzoekt u ook het accountantsverslag en de management letter van de externe accountant op te sturen. DNB maakt hiervan gebruik voor het toezicht. Daarmee kan zij beter inzicht verkrijgen in de beheerste en integere bedrijfsvoering van de onderneming.

> Terug naar de Nieuwsbrief