Beleid DNB bij kapitaaltekorten

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2015

DNB heeft actie ondernomen om het aantal overtredingen te verlagen met de introductie van een nieuwe beleidsregel ICAAP en nieuw handhavingsbeleid bij kapitaaltekorten.

Weegschaal

DNB signaleert geregeld dat beleggingsondernemingen kampen met een tekort op de solvabiliteitseis of de eigen vermogenseis. Dit zijn overtredingen op de geldende wet- en regelgeving, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening aan de klanten. Vaak zijn deze overtredingen het gevolg van het ten onrechte onttrekken van kapitaal uit de onderneming of van slordig omgaan met boekhoudregels, zoals het meetellen van niet toegestane posten bij de bepaling van het toetsingsvermogen. 

Acties van DNB
DNB streeft ernaar om het aantal overtredingen te verlagen. Concreet heeft zij twee acties ondernomen om hier invulling aan te geven: de opstelling van een beleidsregel Internal Capital Adequacy Assessment Process ( ICAAP) en de introductie van nieuw handhavingsbeleid bij kapitaaltekorten.

Beleidsregel ICAAP
Doel van de beleidsregel is om ondernemingen te helpen hun risico’s te beoordelen en voldoende kapitaal te reserveren om deze risico’s te mitigeren. Dit kan leiden tot een vermindering van het aantal kapitaaltekorten door onjuiste of ontbrekende risicobeheersing.
De beleidsregel biedt een toelichting op de risico’s die beleggingsondernemingen in hun ICAAP dienen te betrekken en de maatregelen die DNB verwacht naar aanleiding van de risicoanalyse van de onderneming. Het is van belang dat de regels proportioneel worden toegepast. Immers, de sector heeft een heterogene samenstelling en DNB verwacht van een grote complexe onderneming een uitgebreidere ICAAP-beoordeling dan van een kleine onderneming met relatief eenvoudige activiteiten.

De beleidsregel is openbaar geconsulteerd, en daarbij zijn reacties vanuit de sector ontvangen in een rondetafelbijeenkomst. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de tekst en een (facultatieve) template voor de analyse. De beleidsregel wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en in Open Boek Toezicht.

Handhavingsbeleid bij kapitaaltekorten
Om tot verdere versterking van de kapitaalspositie van beleggingsondernemingen te komen is een handhavingsbeleid opgesteld voor die situaties waarin instellingen alsnog een kapitaaltekort hebben. Het niet voldoen aan de kapitaalsvereisten is een ernstige overtreding. DNB vindt het essentieel dat bestuurders van beleggingsondernemingen een hoog normbesef hebben.

Wanneer ondernemingen niet voldoen aan de kapitaalsvereisten zal een last onder dwangsom worden opgelegd. Deze last dient als herstelmaatregel: de onderneming heeft de kans om binnen een gestelde termijn alsnog aan de kapitaalsvereisten te voldoen. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt eenmalig een dwangsom verbeurd. Indien deze maatregel niet tot compliant gedrag heeft geleid, zal DNB voor een tweede overtreding binnen een voortschrijdende termijn van 25 maanden een zwaardere maatregel opleggen in de vorm van een boete voor de onderneming of de bestuurder (dat laatste wanneer er sprake is van onwil). DNB zal dit beleid uitvoeren vanaf de rapportages over december 2015.

Seminar
Op 5 november zal DNB een seminar organiseren om haar beleid nader toe te lichten. Voor dit seminar zal DNB u op een later moment een uitnodiging sturen.

> Terug naar de Nieuwsbrief