Eerste resultaten onderzoek terrorismefinanciering

Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2018

De eerste bevindingen van een nog lopend onderzoek wijzen uit dat het transactiemonitoringsproces bij de onderzochte financiële instellingen nog in belangrijke mate kan worden verbeterd.

Interventie wet

DNB doet onderzoek naar de beheersing van het risico op terrorismefinanciering bij vier banken, twee betaalinstellingen en twee moneytransferkantoren. Daarbij kijkt DNB specifiek naar de werking van het (post-event) transactiemonitoringsproces ter voorkoming van terrorismefinanciering.

Veel aandacht

DNB onderstreept het belang van een adequaat (post-event) transactiemonitoringsproces ter voorkoming van terrorismefinanciering. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van het lopende toezicht. Samen met de bankensector wordt op dit moment in rondetafelgesprekken gekeken naar initiatieven voor een effectieve aanpak van criminele geldstromen waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Een concrete invulling hiervan volgt later dit jaar.

Transactiemonitoringsproces

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat het transactiemonitoringsproces, specifiek ter detectie van mogelijke aan terrorismefinanciering gerelateerde transacties, bij de onderzochte instellingen nog van onvoldoende niveau is. Een effectief functionerend proces moet financiële instellingen in staat stellen mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen en transacties te signaleren en indien nodig te melden bij de Financial Intelligence Unit- Nederland (FIU).

Systemen niet volledig benut

Het onderzoek door DNB bekijkt in hoeverre de voor het onderzoek geselecteerde instellingen het risico op (internationale) terrorismefinanciering identificeren en beheersen op basis van hun systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). In het bijzonder wordt gekeken in hoeverre de onderzochte instellingen het terrorismefinancieringsrisico adresseren bij het monitoren van de transacties van hun cliënten. Uit een tussenstand van het onderzoek concludeert DNB dat het transactiemonitoringsproces verbeterd dient te worden. In het algemeen is geconstateerd dat de onderzochte instellingen:

  • niet altijd adequaat onderzoek verrichten bij de acceptatie van een cliënt, waardoor een goede risicoanalyse van de cliënt ontbreekt
  • te weinig (of te laat) de vraag stellen of het gebruik van de dienstverlening voldoet aan de verwachting die de instelling bij acceptatie had van de cliënt
  • niet altijd de hen ter beschikking staande transactiemonitoringssystemen ten volle benutten
  • te weinig (deskundige) capaciteit hebben bij de alertafhandeling
  • te weinig gebruikmaken van de (extern en intern) beschikbare data bij hun cliëntenonderzoek.

Guidance

In 2016 deed DNB het themaonderzoek Transactiemonitoring. Op basis daarvan stelde DNB in augustus 2016 dat financiële instellingen het transactiemonitoringsproces dienden te verbeteren. Daarbij kwam het verzoek van de onder toezicht staande instellingen om meer informatie en houvast om de transactiemonitoring op een adequate en effectieve manier te borgen in de eigen organisatie. Daarom heeft DNB in september 2017 guidance-documenten uitgebracht over het post-event transactiemonitoringsproces bij banken, betaalinstellingen en moneytransferorganisaties. Ook in de ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ van april 2015 besteedt DNB aandacht aan de verplichting van financiële instellingen om de transacties van hun klanten te monitoren. Daarbij biedt DNB in de publicatie ‘De integriteitsrisicoanalyse: Meer waar dat moet, minder waar dat kan’ concrete handvatten voor de systematische identificatie en beheersing van de integriteitsrisico’s verbonden aan een instelling, waaronder het terrorismefinancieringsrisico.

Terugkoppeling en meer informatie

DNB sluit het onderzoek eind dit jaar af. De onderzochte financiële instellingen zullen een definitieve terugkoppeling ontvangen. Bevindingen die voor de hele sector relevant zijn, zullen aan het einde van het onderzoek door DNB worden gecommuniceerd. De guidance-documenten zijn hieronder te vinden:

> Terug naar de nieuwsbrief