PSD2 en elektronische handelsplatformen

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2020

Elektronische handelsplatformen die zelf betaaldiensten verrichten zijn sinds de implementatie van PSD2 op 19 februari 2019 niet langer uitgezonderd van een vergunningplicht en moeten zelf beschikken over een vergunning.

PSD2

Uit DNB-onderzoek blijkt dat er mogelijk elektronische handelsplatformen actief zijn zonder te beschikken over de juiste vergunning. Deze partijen worden opgeroepen de activiteiten per direct te staken en over te laten aan een vergunninghoudende betaaldienstverlener, dan wel zelf een vergunning aan te vragen voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener. Bij de afweging of DNB handhavingsmaatregelen zal opleggen aan deze partijen, zal in elk geval worden betrokken de wijze waarop en de termijn waarbinnen deze partijen de overtredingen hebben beëindigd.

Implementatie PSD2

Elektronische handelsplatformen zijn websites of apps voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van goederen en diensten (van derden). Elektronische handelsplatformen die zelf betaaldiensten verrichten, moeten sinds de implementatie van PSD2 op 19 februari 2019 in beginsel beschikken over een vergunning om hun betaaldiensten te mogen uitvoeren. Deze verplichting geldt ongeacht of de betaaldiensten een hoofd- of nevenactiviteit zijn voor het platform.

Voorheen gold in Nederland een uitzondering op de vergunningplicht voor betaaldienstverleners, indien de betaaldiensten als nevenactiviteit werden verricht. Met de implementatie van PSD2 in de Nederlandse wet is deze uitzondering komen te vervallen. Hierover heeft DNB al eerder gecommuniceerd (klik hier voor de Q&A). Omdat ondanks eerdere communicatie nog steeds handelsplatformen zonder vergunning actief blijken te zijn brengt DNB dit nogmaals expliciet onder de aandacht.

De vergunningplicht geldt alleen indien het handelsplatform zelf betaaldiensten aanbiedt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de betalingen tussen koper en verkoper over de betaalrekening van het platform (of een hieraan gelieerde stichting) lopen. Omdat gedurende enige tijd het geld op een rekening van het platform kan staan, bestaat hier een financieel risico. Daarnaast kan er een ongelijk speelveld ontstaan indien sommige partijen wel en andere niet aan de financiële regelgeving dienen te voldoen.

Handhaving

DNB heeft de taak toe te zien op de naleving van de financiële wet- en regelgeving. Elektronische handelsplatformen die actief zijn zonder te beschikken over de juiste vergunning moeten die activiteiten per direct staken, dan wel een vergunning aanvragen voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener. Voor het effectief uitoefenen van dat toezicht heeft DNB wettelijke bevoegdheden en handhavingsinstrumenten toebedeeld gekregen, zoals het opleggen van bestuurlijke boetes. Daarnaast is het overtreden van deze verbodsbepaling tevens een strafbaar feit is (ingevolge de Wet op de economische delicten), waarvan DNB aangifte kan doen bij het Openbaar Ministerie.

Meer informatie

Meer informatie leest u in deze Q&A. Informatie over het aanvragen van een vergunning vindt u op het Digitaal Loket op de website van DNB.


> Terug naar de Nieuwsbrief