Gevolgen COVID-19

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2020

Het coronavirus heeft een ongekend grote impact op de economie. Om de economische impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat financiële instellingen goed blijven functioneren. Betaal- en elektronischgeldinstellingen spelen een belangrijke rol om het normale leven zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

COVID-19

De afgelopen periode hebben DNB en andere autoriteiten maatregelen genomen om financiële instellingen beter in staat te stellen hun functie voor de economie te vervullen in deze uitdagende tijd. Ook voor betaalinstellingen zijn maatregelen getroffen. Zo zijn enkele data-uitvragen uitgesteld en worden betaal- en elektronischgeldinstellingen voor bepaalde rapportages langer de tijd gegeven om deze aan te leveren. Betaal- en elektronischgeldinstellingen zijn hierover individueel geïnformeerd.

Daarnaast is het toezichtcontact met de sector geïntensiveerd. Instellingen worden ook opgeroepen om tijdig signalen en eventuele problemen te melden bij de toezichthouder. Uit het geïntensiveerde contact zijn een aantal zaken naar voren gekomen.

Tot nu toe zijn de bedrijfscontinuïteitsplannen van instellingen toereikend gebleken. Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt en personen die verantwoordelijk zijn voor dezelfde kritieke functies werken waar nodig veelal in ploegendiensten. Op deze manier kan de belangrijke dienstverlening doorgaan en zijn operationele verstoringen tot het minimum beperkt gebleven.

Helaas zitten in deze tijden ook cybercriminelen niet stil. Het is dan ook van belang om rekening te houden met nieuwe risico’s en patronen op het gebied van cyber- en financiële criminaliteit die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit geldt uiteraard voor de bescherming van infrastructuur van betaalinstellingen zelf; voor uw klanten; maar daarnaast blijft ook in de huidige tijd van belang dat betaal- en elektronischgeldinstellingen erop toe zien dat het financiële systeem niet misbruikt wordt voor witwassen of terrorismefinanciering.

Het bedrijfsmodel van betaal- en elektronischgeldinstellingen wordt op dit moment op verschillende manieren geraakt. COVID-19 heeft grote effecten op sectoren als de horeca, offline retail, transport en toerisme. Instellingen met klanten in deze sectoren zien logischerwijs een terugval in de transactievolumes, evenals betaalinstellingen die zich focussen op transacties waarbij fysieke aanwezigheid van de consument noodzakelijk is. Daar staat tegenover dat online transacties toenemen, doordat consumenten meer aankopen doen vanuit huis en meer tijd in en om het huis zijn gaan besteden. Voor de komende periode is in vrijwel alle landen waarin betaalinstellingen actief zijn, economische krimp voorzien. Dit werkt naar verwachting ook door in de geaggregeerde betaalvolumes.

Wat de effecten van COVID-19 voor de sector of specifieke instellingen zullen zijn op middellange termijn, is op dit moment niet te zeggen. DNB volgt de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend, en zal verdere maatregelen nemen als de situatie daarom vraagt. Hierover zullen wij u – wanneer dit van toepassing is – uiteraard dan nader informeren.


> Terug naar de Nieuwsbrief