Integriteitsrisicorapportage 2020

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

Op 31 maart 2020 zal DNB de jaarlijkse Integriteitsrisicorapportage (IRAP) aan de financiële sector toezenden.

De IRAP vormt een belangrijke bron voor DNB om te komen tot een risicoprofiel per instelling en voor haar analyse van de risicobeheersing in de sector. Op basis van de risicoprofielen en sectoranalyses voert DNB op risicogebaseerde wijze haar integriteitstoezicht uit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s van een financiële instelling is het daarom van belang dat de instellingen tijdig feitelijk juiste en volledige data bij DNB aanleveren. DNB zal hier nadrukkelijk op toezien en instellingen aanspreken wanneer zij nalaten de vragenlijst op een tijdige en correcte wijze aan te leveren.

De komende IRAP vragenlijst ziet op de organisatie, klanten, activiteiten en producten van instellingen in het kalenderjaar 2019 en naar de stand per 31 december 2019. Ter voorbereiding heeft DNB aandacht besteed aan cross-sectorale harmonisatie van de vragenlijst. In dit verband is er bijvoorbeeld voor gekozen om alle instellingen te bevragen op hun wereldwijde dienstverlening. Ook is de vragenlijst op enkele punten aangescherpt en aangevuld ten opzichte van de voorgaande vragenlijsten. 

De rapportage gaat via het Digitaal Loket Rapportage.

Terug naar de Nieuwsbrief