Nieuwsbrief Betaalinstellingen maart 2020

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

In dit nummer: Uw organisatiegegevens beschikbaar in DLT; Aandachtspunten bij de PSD2 frauderapportage; Thematisch onderzoek beheersing IT-risico’s; Integriteitsrisicorapportage 2020; Consultatie betalingsverkeerstatistieken; Publieke consultatie EBA richtlijn AML en TF Risicofactoren; Brexit; Update iForum: Samen aan de slag; Update COVID-19 virus

Uw organisatiegegevens beschikbaar in DLT

DNB geeft u inzicht in de gegevens die DNB over uw instelling heeft, zoals contactpersonen, getoetste personen en toezichthouders. Lees meer

Cijfers

Aandachtspunten bij de PSD2 frauderapportage

Op 1 juli 2019 zijn de EBA-richtsnoeren inzake de rapportage van fraude uit hoofde van PSD2 in Nederland in werking getreden. Op basis van deze richtsnoeren zijn betaaldienstverleners verplicht om statistische gegevens over de door hen geconstateerde fraude aan te leveren. Lees meer

Thematisch onderzoek beheersing IT-risico’s

Recent hebben elektronischgeld- en betaalinstellingen (hierna: betaalinstellingen) een IT-risicoanalyse voorgelegd aan DNB. In 2020 gaat DNB verder in op de beheersing van IT-risico’s bij betaalinstellingen. Lees meer

Cloud computing

Integriteitsrisicorapportage 2020

Op 31 maart 2020 zal DNB de jaarlijkse Integriteitsrisicorapportage (IRAP) aan de financiële sector toezenden. Lees meer

Consultatie betalingsverkeerstatistieken

De ECB consulteert concept wijzigingen van de Verordening van betalingsverkeerstatistieken. Lees meer

ECB Frankfurt

Publieke consultatie EBA richtlijn AML- en TF-Risicofactoren

Op 5 februari 2020 heeft de European Banking Authority (EBA) de concept Guidelines on ML/TF Risk factors op haar website gepubliceerd ter publieke consultatie Lees meer

Brexit

Sinds 31 januari is de Brexit een feit. Maar voorlopig blijft nog onduidelijk hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK wordt vormgegeven na 2020. Van belang is daarom dat betaal- en elektronisch geldinstellingen zich hierop voorbereiden, omdat vanaf 2021 knelpunten kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende dienstverlening tussen de EU en het VK. Lees meer

Brexit

Update iForum: Samen aan de slag

Het iForum is de katalysator en verbindende schakel tussen DNB en het financieel ecosysteem op het thema technologische innovatie. Wat is de voortgang rondom het iForum sinds de laatste update eind december? Lees meer

Update COVID-19 virus

Als gevolg van de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19-virus en de mogelijke impact, heeft DNB reeds met verscheidene betaal- en elektronischgeldinstellingen contact opgenomen. Lees meer