Systematische integriteitsrisicoanalyse nog niet overal in orde

Nieuwsbericht
Datum 27 mei 2016

DNB onderzocht de afgelopen periode de systematische risicoanalyses (SIRA) van vijftig financiële instellingen. Daaruit bleek dat de meeste onderzochte instellingen over een adequate integriteitsrisicoanalyse beschikken. Een aantal schiet echter nog steeds tekort.

Integriteitsrisicoanalyse

Vorig jaar deed DNB uitgebreid onderzoek naar de opzet van systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA’s) van financiële instellingen. Daaruit bleek dat de meeste financiële instellingen hun SIRA niet op orde hebben. Daarom besloot DNB tot vervolgonderzoek in 2016.   

Positieve ontwikkeling maar nog veel te doen
De afgelopen maanden beoordeelde DNB de SIRA’s van vijftig instellingen, evenredig verdeeld over vijf sectoren: banken, betaalinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. De eerste resultaten laten een wisselend beeld zien. Positief is dat het merendeel van de onderzochte financiële instellingen de SIRA inmiddels op orde blijkt te hebben. Diverse instellingen hebben substantiële vooruitgang geboekt. Maar een aantal financiële instellingen beschikt nog niet over een adequate SIRA. Dit is teleurstellend, vooral ook in ogenschouw genomen de uitgebreide informatievoorziening waarin DNB heeft voorzien in 2015 (zoals de publicatie van de brochure ‘De integriteitrisicoanalyse, meer waar dat moet, minder waar dat kan’ en het organiseren van seminars).  

Terugkoppeling
Alle onderzochte financiële instellingen krijgen een terugkoppeling in de komende periode. Ook gaat DNB na welke toezichtmaatregelen nodig zijn voor de financiële instellingen met een ondermaatse SIRA.  

Nader onderzoek naar werking van de SIRA
Later dit jaar doet DNB onderzoek naar de beheersing van de integriteitsrisico’s. In dit themaonderzoek wordt gekeken naar de werking van de SIRA, de toetsing van de uitkomsten hiervan aan de risk appetite van de financiële instelling en de vraag of de door de financiële instelling gehanteerde procedures en maatregelen goed zijn afgestemd op de gesignaleerde risico’s. Indien uw financiële instelling wordt geselecteerd voor dit onderzoek, krijgt u daarover later bericht.

> Terug naar de Nieuwsbrief