Toezichtkosten

Nieuwsbericht
Datum 11 februari 2020

We krijgen veel vragen over de toezichtkosten. Die kunnen we op dit moment helaas nog niet allemaal beantwoorden.

Kosten Toezicht

De kosten die worden gemaakt in het toezicht worden op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) doorberekend aan alle onder toezicht staande instellingen. Deze wet en het bijbehorend Besluit en bijbehorende Regeling worden gelijktijdig gewijzigd met de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, waardoor aanbieders van cryptodiensten ook onder de Wbft komen te vallen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Voorafgaand aan ieder kalenderjaar stellen wij een begroting op van de kosten die we verwachten te maken in het toezicht. De doorberekening van deze begroting vindt plaats aan de hand van door het Ministerie van Financiën vast te stellen kaders. Die zijn te verdelen in heffingen voor eenmalige handelingen en tarieven voor doorlopend toezicht. Voorbeelden van ‘eenmalige handelingen’ zijn de registratie en de bestuurderstoetsingen. Doorlopend toezicht betreft de werkzaamheden die DNB verricht gedurende het jaar in het toezicht (voorbeelden zijn toezichtonderzoeken, data uitvragen en gesprekken met instellingen).

De kosten van de heffingen voor eenmalige handelingen hebben wij in concept op onze website geplaatst. Omdat het wetgevingsproces nog niet afgerond is, kunnen er nog wijzigingen optreden in de wetgeving en dus aan de hoogte van de kosten. De kosten voor doorlopend toezicht zijn onder andere afhankelijk van het aantal partijen dat wordt geregistreerd bij ons en de maatstaf in combinatie met de bijbehorende tarieven die door het Ministerie van Financiën wordt vastgesteld en vastgelegd in het Besluit bekostiging financieel toezicht en de Regeling bekostiging financieel toezicht.

Omdat het cryptotoezicht nieuw is zal voor 2020 per instelling alleen een basisbedrag worden geheven. Dit komt doordat de maatstaf en de bijbehorende tarieven zien op gegevens uit het voorgaande jaar. In dit geval was er in 2019 nog geen toezicht. In 2021 worden eventuele verschillen verrekend.

Het basisbedrag wordt naar verwachting vastgesteld vóór 1 juni 2020 en opgenomen in de Regeling bekostiging financieel toezicht. Het basisbedrag zal gebaseerd zijn op het aantal te registreren partijen, voor zover bekend op dat moment. Het is daarom niet mogelijk om nu inzicht te geven in dat bedrag. In de tweede helft van het jaar ontvangen alle instellingen een factuur.

Op onze website Open Boek Toezicht is meer informatie te vinden over de wettelijke systematiek.

> Terug naar de Nieuwsbrief