Toezichtkosten

Nieuwsbericht
Datum 4 mei 2020

Er zijn in de afgelopen tijd veel vragen bij ons binnengekomen over de toezichtkosten. Het basisbedrag zal in ieder geval minder dan EUR 20.000 zijn. Graag lichten wij dit toe.

Herstelplan pensoenfondsen

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u al over de systematiek van de toezichtkosten. De totale kosten voor het cryptotoezicht voor 2020 zijn begroot op EUR 1,7 miljoen. Deze kosten kunt u terugvinden in de ZBO begrotingvan DNB, die door de minister van Financiën is goedgekeurd.

Dit bedrag wordt bij de instellingen in rekening gebracht en zal bestaan uit (1) kosten voor eenmalige handelingen, te weten de registratie en de toetsingen van beleidsbepalers en (2) een basisbedrag voor het doorlopend toezicht. Over de concept kosten voor eenmalige handelingen informeerden we u al via onze website.

Omdat het cryptotoezicht nieuw is, zal in 2020 voor het doorlopend toezicht een basisbedrag worden geheven. Partijen zullen hier in het tweede half jaar van 2020 een factuur voor ontvangen. De hoogte van het basisbedrag stelt de minister van Financiën uiterlijk 1 juni vast in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020, die in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

Het basisbedrag wordt in rekening gebracht bij de partijen die in 2020 onder toezicht staan. Onder toezicht staande partijen zijn(1) bestaande aanbieders die een beroep doen op het overgangsrecht door vóór de inwerkingtreding van de wet een registratie aan te vragen, ongeacht of en op welk moment de registratie plaatsvindt en (2) partijen die na de inwerkingtreding van de wet een registratie aanvragenen nog in 2020 worden geregistreerd. Voor de tweede categorie zal, afhankelijk van het moment van registratie, een lager bedrag in rekening worden gebracht dan voor de eerste categorie, omdat zij tot het moment van registratie geen diensten mogen aanbieden en daarom in die periode nog niet onder toezicht vallen.

Bij het bepalen van het basisbedrag wordt een schatting gemaakt van het aantal partijen dat dit jaar onder toezicht komt te staan. Omdat het daadwerkelijk aantal toetreders onzeker is en geen onnodig hoge kosten in rekening moeten worden gebracht, acht de minister het redelijk om rekening te houden met een ruim aantal nieuwe toetreders. Als gevolg hiervan zal het te betalen bedrag voor doorlopend toezicht in 2020 in ieder geval minder dan EUR 20.000 zijn. Voor de volledigheid merken we op dat het tarief dat zal worden weergegeven in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020 hoger zal zijn. Dit komt doordat dit tarief moet worden vastgesteld voor een kalenderjaar en vervolgens naar rato van het deel van het jaar dat een instelling onder toezicht staat, in rekening wordt gebracht.

Mocht een deel van de kosten in 2020 niet worden gedekt door de kosten voor de eenmalige handelingen en het basisbedrag voor doorlopend toezicht, dan zal dit in 2021 worden verrekend met de dan geregistreerde partijen. In 2021 kan echter, in tegenstelling tot dit jaar, bij de doorberekening rekening worden gehouden met een maatstaf, te weten omzet, waardoor de doorberekening evenredig plaats kan vinden en instellingen naar draagkracht bij zullen dragen. 


> Terug naar de Nieuwsbrief