Toezichtkosten

Nieuwsbericht
Datum 24 juli 2020

In de vorige nieuwsbrief stond al een toelichting op de kosten van het toezicht. Op 17 juni is de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020 gepubliceerd. Wij merken dat de precieze toerekening nog niet bij iedereen volkomen duidelijk is, daarom zetten we een en ander graag op een rij.

Eenmalige handelingen

 • De kosten voor eenmalige handelingen zijn vastgesteld in de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen.
 • Als u zich als bestaande aanbieder wilt registreren, betaalt u geen extra kosten voor de te toetsen bestuurders. Deze kosten maakt u wel indien er nieuwe bestuurders toetreden nadat de registratie heeft plaatsgevonden, of indien een bestuurder van functie of takenpakket verandert en daarom opnieuw moet worden getoetst op geschiktheid.
 • De behandeling van een aanvraag voor een registratie (inclusief toetsingen) bedraagt EUR 5.000. De factuur wordt, ongeacht de uitkomst, na afronding van het aanvraagproces toegestuurd.
 • Bij toetsing van een persoon niet in combinatie met een aanvraag voor een registratie bedragen de kosten:
  - geschiktheid: EUR 2000
  - betrouwbaarheid: EUR 1100
 • (Mede) beleidsbepalers van een aanbieder moeten normaliter zowel op geschiktheid als op betrouwbaarheid worden getoetst (totaal EUR 3100).
 • Als de (mede) beleidsbepaler al eerder door DNB en/of AFM op betrouwbaarheid is getoetst en sindsdien geen wijzigingen hebben voorgedaan, voldoet over het algemeen een geschiktheidstoetsing (EUR 2000).
 • Eventuele houders van gekwalificeerde deelneming in een aanbieder worden alleen op betrouwbaarheid getoetst (EUR 1100).  

Doorlopend toezichtkosten 2020: ca. EUR 18.000

 • Begroting 2020: DNB heeft met goedkeuring van het Ministerie van Financiën voor 2020 een begroting van EUR 1.745 miljoen opgesteld voor het toezicht op aanbieders van cryptodiensten. Dit is nader toegelicht in de ZBO-begroting 2020. DNB neemt in de begroting een bedrag op voor de verwachte opbrengsten van eenmalige handelingen. De kosten van het doorlopend toezicht per toezichtcategorie bedragen het totaal van kosten voor die categorie met aftrek van de verwachte opbrengsten van eenmalige handelingen.
 • Basisbedrag: aanbieders van cryptodiensten staan in 2020 voor het eerst onder toezicht van DNB. Omdat over deze instellingen geen gegevens van 2019 beschikbaar zijn met betrekking tot de omzet, is het niet mogelijk om de kosten naar draagkracht te verdelen. In 2020 is er daarom enkel sprake van een basisbedrag dat voor alle instellingen geldt en relatief hoog is. Omdat ook nog onzeker is hoeveel partijen in 2020 onder het toezicht van DNB gaan vallen en de basisbedragen in ieder geval niet onnodig hoog zouden moeten zijn, is gekeken naar de bandbreedte van het te verwachten aantal instellingen en is uitgegaan van een relatief hoog aantal binnen die bandbreedte. Mochten er minder instellingen onder het toezicht vallen in 2020 waardoor er een tekort ontstaat, dan moet dit in 2021 worden verrekend. In dat jaar is het wel mogelijk om de kosten naar draagkracht te verspreiden. 
 • Bedrag naar rato: Het genoemde basisbedrag (EUR 29.850) in deze regeling zal feitelijk voor de partijen een stuk lager liggen. Het bedrag is gebaseerd op een jaartarief. De wetgeving voor deze partijen is echter pas per 21 mei 2020 in werking getreden. De meeste partijen vallen vanaf dat moment onder toezicht. Het bedrag dat die partijen moeten betalen moet naar rato van het deel van het jaar dat zij onder toezicht vallen berekend worden. Voor die partijen zal dit ongeveer neer komen op iets meer dan EUR 18.000.
 • Definitieve factuur 2020: de factuur voor de kosten van doorlopend toezicht 2020 zal in Q4 2020 worden verstuurd.  

Toezichtkosten 2021

 • Begroting 2021: in het najaar van 2020 wordt de begroting voor 2021 opgesteld.
 • Verrekening tekort/overschot 2020: DNB verrekent het verschil tussen de gerealiseerde baten en lasten met de begrote kosten voor iedere categorie in het daaropvolgende jaar. Bij een tekort in het jaar 2020 zal dus een naheffing plaatsvinden in 2021. Bij een overschot worden minder toezichtkosten in 2021 in rekening gebracht. 
 • Vaststelling tarieven 2021: uiterlijk 1 juni worden de bandbreedtes en tarieven per categorie vastgesteld in de Regeling bekostiging financieel toezicht. 
 • Proportionele toerekening: de hoogte van het in rekening te brengen bedrag voor het doorlopend toezicht wordt bepaald aan de hand van maatstaven, zoals vastgesteld in bijlage 2, onderdeel B van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 . Voor aanbieders van cryptodiensten (beide categorieën) betreft dat omzet verkregen uit het aanbieden van hun diensten (respectievelijk diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en het aanbieden van bewaarportemonnees). Daarnaast is het bedrag dat in rekening wordt gebracht evenredig aan de periode dat men over een registratie bij DNB beschikt. 
 • Definitieve factuur: aanbieders van cryptodiensten ontvangen in het tweede halfjaar van 2021 de factuur toezichtkosten over 2021. 

Zie voor meer informatie ook deze pagina op Open Boek Toezicht.  

Terug naar de Nieuwsbrief