Publicatie sanctiebesluiten pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen

Integriteitsanalyse

Volgens de op 13 januari 2019 gewijzigde Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) moet DNB in beginsel alle sancties openbaar maken die zijn opgelegd voor overtredingen van de Pw en de Wvb.

Doelen

DNB kan verschillende sanctiebesluiten nemen, zoals een bestuurlijke boete, last onder dwangsom en aanwijzing. Met het openbaar maken van sanctiebesluiten worden meerdere doelen nagestreefd: het waarschuwen van het publiek, het verschaffen van inzicht in de handhavingspraktijk van DNB en de preventieve werking.

Belangenafweging

DNB kan na een belangenafweging besluiten om sanctiebesluiten geanonimiseerd, op een later tijdstip of helemaal niet te publiceren. Dit kan volgens de Pw en de Wvb onder meer als de openbaarmaking van een sanctiebesluit de betrokken partijen in onevenredige mate schade berokkent of de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar brengt.

> Terug naar de Nieuwsbrief