IORP II update

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

DNB heeft nieuwe guidance gepubliceerd over de eigenrisicobeoordeling en de meldingsplicht uitbesteding. Verder vraagt DNB pensioenfondsen eerst twee stappen te doorlopen voordat kandidaten voor sleutelfuncties bij DNB gemeld worden.

Vergadertafel

Guidance eigenrisicobeoordeling

IORP II introduceert een nieuw instrument: de eigenrisicobeoordeling. Die biedt een integrale analyse en beoordeling van de risico’s waaraan een pensioenfonds of ppi is of kan worden blootgesteld. En de eigenrisicobeoordeling geeft inzicht in de effectiviteit van het risicobeheer –inclusief de (feitelijke) beheersmaatregelen– en de doelmatigheid daarvan. DNB heeft over de eigenrisicobeoordeling een factsheet en een Q&A gepubliceerd. De factsheet geeft een overzicht van de minimale wettelijke eisen die worden gesteld, inclusief suggesties voor het gebruik van al beschikbare analyses en documenten. De Q&A gaat in op de frequentie waarmee de eigenrisicobeoordeling wordt uitgevoerd en de omstandigheden waarin een tussentijdse actualisatie van eigenrisicobeoordeling vereist is.

U vindt de factsheet en Q&A op Open Boek Toezicht.

Meldingsplicht bij uitbesteding

IORP II verplicht pensioenfondsen en ppi’s om DNB tijdig melding te doen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een derde. Hierover heeft DNB een Q&A opgesteld, waarin nader wordt ingegaan op wanneer pensioenfondsen voor deze melding kunnen volstaan met de al geldende rapportage in de jaarstaten, en hoe en wanneer ppi’s eenmalig de huidige uitbestedingen kunnen melden. Daarnaast gaat de Q&A in op de specifieke uitbestedingen die moeten worden gemeld vóórdat de overeenkomst met de derde waaraan de werkzaamheden worden uitbesteed in werking treedt of de feitelijke dienstverlening start. De melding aan DNB wil overigens niet zeggen dat DNB goedkeuring geeft aan de uitbesteding. Het pensioenfonds of de ppi ontvangt na de melding in principe dan ook geen inhoudelijke reactie van DNB.

U vindt de Q&A op Open Boek Toezicht.

Aanmelden sleutelfunctiehouders: twee stappen vóór aanmelding

DNB vraagt u om twee stappen te doorlopen, voordat u kandidaat-sleutelfunctiehouders bij DNB voor toetsing aanmeldt: een gesprek met uw toezichthouder over de inrichting van de sleutelfuncties en zorgen dat de kandidaat voldoet aan de geschiktheidseisen.

Stap 1: voer een gesprek met uw toezichthouder over de inrichting van sleutelfuncties

DNB vraagt pensioeninstellingen om eerst met hun toezichthouder te spreken over de inrichting van de sleutelfuncties voordat een kandidaat voor de sleutelfunctie bij DNB ter toetsing wordt gemeld. De geschiktheid van kandidaten wordt beoordeeld in de context van de gekozen inrichting. Daarom vindt DNB het van belang dat eerst het gesprek met de toezichthouder over de inrichting plaatsvindt. DNB zal tijdens de komende periodieke gesprekken met de grote en middelgrote fondsen de inrichting van de sleutelfuncties bespreken. Met ppi’s is of wordt in de loop van 2019 een afspraak ingepland. Indien u vragen heeft over de inrichting van de sleutelfuncties, kunt u contact opnemen met uw account-toezichthouder.

Stap 2: zorg dat de kandidaat-sleutelfunctiehouder aan de geschiktheidseisen voldoet

DNB vraagt fondsen om goed te bekijken of kandidaten nog aanvullende opleiding nodig hebben, gezien de geschiktheidseisen. Kandidaten die op voorhand aantoonbaar voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen – waarbij relevante opleidingen, werkervaring en beroepskwalificaties een grote rol spelen – kunnen makkelijker zonder gesprek door DNB op geschiktheid worden beoordeeld.

Op onze website vindt u meer informatie over de geschiktheidseisen die DNB hanteert voor de verschillende sleutelfuncties:

Op deze websites vindt u ook een aantal voorbeelden van passende (vervolg-) opleidingen.

Aanmeldprocedure toetsingsaanvragen sleutelfunctiehouders bij DNB

Pensioenfondsen en ppi’s kunnen, na het doorlopen van bovenstaande stappen, kandidaat sleutelfunctiehouders voor toetsing bij DNB aanmelden. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op onze website.

Grote pensioenfondsen (T3 en T4) hebben tot 1 september 2019 de tijd om kandidaten bij DNB aan te melden. Middelgrote pensioeninstellingen (T2) kunnen kandidaten voor toetsing tot uiterlijk 1 september 2020 aanmelden. Een belangrijke reden voor de verlengde aanmeldingstermijn is om pensioenfondsen en ppi’s in staat te stellen de sleutelfuncties in te richten en met DNB af te stemmen en om kandidaat sleutelfunctiehouders de gelegenheid te geven om daar waar dit nodig is een (vervolg-)opleiding te volgen.

Indien u vragen heeft over het aanmelden van toetsingsaanvragen kunt u contact opnemen met het Experticecentrum Toetsingen van DNB via toetsing.pensioenen@dnb.nl.

In een beperkte aantal situaties is er geen toetsing nodig

Als een zittend bestuurder van een pensioenfonds of ppi tot sleutelfunctiehouder wordt benoemd en die zittend bestuurder voert op basis van zijn of haar huidige functie al aantoonbaar de taken, rollen en verantwoordelijkheden uit die deze persoon ook in de rol van sleutelfunctiehouder gaat uitvoeren, is er geen sprake van een functieverandering in de zin van de Beleidsregel geschiktheid 2012. DNB voert dan geen aanvangstoets uit op de geschiktheid van de bestuurder die het sleutelfunctiehouderschap op zich neemt.

DNB verwacht dat het slechts in een beperkt aantal situaties sprake zal zijn van ‘geen-functieverandering’ waarvoor een aanvangstoets niet nodig is. Naar verwachting verandert door de introductie van sleutelfuncties in de meeste gevallen de toedeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de instelling.

In de praktijk zal van ‘geen-functieverandering’ sprake kunnen zijn bij zittende bestuurders van enkele grote pensioenfondsen met een kwalitatief hoogstaand onafhankelijk ingericht risicobeheer, die op dit moment al werkzaam zijn als bestuurder met als specifieke verantwoordelijkheid de portefeuille risicobeheer, bijvoorbeeld in de situatie van een expert-bestuurder in een paritair-plus model.

Ook in de situatie dat een pensioenfonds meent dat er geen nieuwe aanvangstoets op geschiktheid nodig is omdat er geen sprake is van een functieverandering, verzoekt DNB het fonds om eerst het gesprek over de inrichting van de sleutelfuncties met DNB te voeren, en daarna de kandidaat sleutelfunctiehouder bij DNB te melden (zie hierboven).

> Terug naar de Nieuwsbrief