Prioriteiten pensioentoezicht in 2019

Nieuwsbericht
Datum 30 november 2018

Op 29 november heeft DNB de prioriteiten van het toezicht in 2019 bekend gemaakt in de Toezicht Vooruitblik. DNB-directeur Else Bos licht toe.

Else Bos

Wat zijn de zaken waar DNB in 2019 aandacht aan gaat besteden?
Net als in eerdere jaren hebben we in 2019 weer veel aandacht voor de veranderkracht van pensioenfondsen. Vanwege de ontwikkelingen waar de sector mee te maken heeft, moeten fondsen de kracht hebben om zich snel en soepel aan te passen. Nieuw in 2019 is dat we bekijken of wij het toezicht efficiënter kunnen maken door rechtstreeks toezicht bij de pensioenuitvoeringsorganisatie te houden, in plaats van via het pensioenfonds. Door een aantal pilots te doen, willen we voor onszelf en voor de fondsen vaststellen of dit toegevoegde waarde heeft. Verder blijven we scherp op het risico van betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit. We zullen ons daarbij vooral blijven richten op het risico van belangenverstrengeling. Wij willen dat bestuurders hier voldoende aandacht aan besteden.

Op het gebied van technologie, zijn cyberrisico’s, innovatie en digitalisering onze prioriteiten in het toezicht in 2019. Zo willen we, via uitvragen en onderzoeken, achterhalen of pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties voldoende zijn toegerust om operationele en IT risico’s voldoende te beheersen. Ook blijven we aandacht houden voor de implicaties van crypto-toepassingen. Ook in ons toezicht zetten we verdere digitalisering in. Verbetering van de rapportagemogelijkheden en het verkrijgen van inzichten uit geautomatiseerd verworven en geanalyseerde data, kunnen helpen om het toezicht voor de sector en voor ons meer risicogebaseerd, efficiënter en effectiever te maken. Hierbij houden we nadrukkelijk oog voor een proportionele aanpak.

Zijn er in 2019 ook aandachtpunten op duurzaamheid?
Zeker. Ik vind dit echt een speerpunt van ons toezicht. Zoals steeds bij dit onderwerp, nemen wij graag de rol van aanjager of katalysator op ons. Want niets doen, is geen optie. We hebben eerder onderzocht aan welke klimaatrisico’s financiële instellingen blootstonden, bijvoorbeeld door middel van een stresstest. In 2019 willen we de financiële risico’s die samenhangen met klimaatveranderingen en de transitie naar een CO2-neutrale economie steviger verankeren in het toezicht op pensioenfondsen. We zullen bekijken welke instrumenten we in ons toezicht kunnen inzetten om pensioenfondsen verder te stimuleren duurzaamheid meer aandacht te geven.

Verder geldt per 13 januari 2019 de verplichting vanuit IORP II om ESG-aspecten in het risicobeheer op te nemen. En in 2023 gaan nieuwe eisen gelden voor de energielabels van commercieel vastgoed. Dit kan consequenties hebben voor de waardering van de vastgoedportefeuille. Daarnaast zullen we ook dit jaar weer een eigen themaonderzoek doen naar de informatievoorziening van vermogensbeheerders waar de sector mee werkt over de beheersing van klimaatrisico’s.

Zijn er nog specifieke aandachtspunten bij IORP II?
Een aandachtspunt bij IORP II is de korte implementatietermijn. Op 13 januari gaat de wet in. Dat is kort dag. We proberen hier in ons toezicht dan ook rekening mee te houden, bijvoorbeeld door redelijke termijnen te stellen voor het aanmelden van sleutelfunctiehouders. We vinden het in ieder geval belangrijk dat fondsen het aan ons voorleggen als de deadlines te zeer beginnen te knellen. Dan kunnen we samen kijken hoe we het kunnen oplossen.

Een volle agenda dus
Ja, er komt ook volgend jaar weer veel op de sector en het toezicht af. Ik vind het belangrijk dat we een goede dialoog met elkaar hebben. Om over en weer goed te begrijpen wat er speelt en wat we willen bereiken. Dat komt het toezicht alleen maar ten goede. Ook vind ik het belangrijk dat fondsen weten wat ze van ons kunnen verwachten. Daarom ontvangt ieder fonds aan het einde van dit jaar een toezichtagenda voor 2019. Op die manier kan het fonds in de eigen planning met het toezicht van DNB rekening houden.

Meer informatie

Een uitgebreide toelichting op het toezicht in 2019, vindt u in onze jaarlijkse Toezicht Vooruitblik. Hierin is per sector beschreven wat de belangrijkste aandachtspunten van DNB zijn.

> Terug naar de Nieuwsbrief